Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Sykehus og ledelse

Dag Olaf Torjesen   

Cand. polit. Dag Olaf Torjesen disputerer 15. februar for dr.polit. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Foretak, management og medikrati – en sektorstudie av helseforetaksreform og ledelse i spesialisthelsetjenesten.”

Avhandlingen tar for seg ledelse i norske sykehus før og etter at enhetlig ledelse ble innført som ledelsesprinsipp i 2000, og sykehusene ble gjort om til statlige helseforetak i 2002. I avhandlingen skisseres helseprofesjonenes rolle som premissleverandører for ledelse og styring i sykehusene, i et historisk perspektiv.

Avhandlingen består av fire artikler. Den første artikkelen er en historisk studie av legenes og sykepleiernes forhold til ledelse. Artikkelen viser framveksten av kunnskapsgrunnlaget for henholdsvis legenes og sykepleiernes tilnærming til ledelse, der legene har støttet seg på et biomedisinsk faglig grunnlag for ledelse, mens sykepleien i sterkere grad har benyttet et selvstendig kunnskapsgrunnlag for ledelse utenfor helsefagene. En annen artikkel er en kvalitativ case-studie som studerer hvordan sykehusledere har tilpasset seg nye handlingsbetingelser etter reformene. Artikkelen viser hvordan lederne forsøker å nå opp til de økte resultatkrav ved å utnytte finansieringssystemet for å forbedre resultatene. To av artiklene bygger på spørreskjemaundersøkelser rettet mot helseforetaksledere angående deres erfaringer etter reformen. Den første av disse er en sammenligning mellom Norge og Danmark, der man finner at norske sykehusledere i større grad er underlagt økonomisk fokus, resultatorientering, hierarkisk styring og politiske forhold enn sine danske kolleger som er mer nettverksorientert. Den andre artikkelen basert på spørreskjema, omhandler i hvilken grad sykehusledere har fått større handlefrihet etter helseforetaksreformen. Handlefriheten synes å variere avhengig av helseregion og beslutningsområder. Handlefriheten er størst på de mer kliniske faglige områder og mindre på de økonomiske og organisatoriske områder.

Samlet viser disse arbeidene for det første at sykehusledere har blitt mer resultatorientert, og for det andre at ledelse i sykehus fremdeles i stor grad er forankret i faglig, særlig medisinsk, tilhørighet. For det tredje er andre yrkesgrupper innen helsevesenet (sykepleiere, fysioterapeuter, fysiokjemikere oa.) mer tilbøyelige til å ta til seg prinsipper om generell ledelse, enn det legene er. For det fjerde synes ikke reformene å ha gitt lederne større handlefrihet for topplederne i sykehusene, men heller mer tradisjonell hierarkisk ”forvaltningsledelse” i tråd med statlige styringsbehov.

Personalia:
Dag Olaf Torjesen er født i 1958 i Kristiansand. Han tok cand.polit.graden i 1987 ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Etter siviltjeneste og arbeid som distriktssekretær for Norges Røde Kors i Vest-Agder, har han siden 1990 vært ansatt ved Institutt for statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder (tidligere Høgskolen i Agder og Agder distriktshøgskole).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.02.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Den nordiske helsetjenestemodell: Hovedtrekk og nasjonale reformvariasjoner”
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Prof. Keysersgt. 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.02.2008, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Prof. Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Dag Olaf Torjesen, tlf. 901 29 948, epost: dag.o.torjesen@uia.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.