Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Kvinnelighet, fertilitet og moderskap i Gambia

Heidi Skramstad   
Heidi Skramstad disputerer torsdag 12. juni 2008 for dr.polit.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Making and managing femaleness, fertility and motherhood within an urban Gambian area"

Mens høy fertilitet i Afrika sør for Sahara betraktes som et stort problem i Vesten, syntes infertilitet og barnløshet å betraktes som et større problem for mange gambiske kvinner. Kvinners praksiser knyttet til fertilitet undersøkes gjennom en studie av hvordan fertilitet, kjønnsidentitet og moderskap produseres gjensidig avhengig av hverandre. I studiet tas det utgangspunkt i Judith Butlers teori om kjønn og kjønnets materialitet som produsert gjennom sosiale praksiser. Butlers redegjørelse for subjektdannelse og ”agency” diskuteres i forhold til de gambiske kvinnenes kjønnsidentitet og handlingsvalg knyttet til fertilitet.

Moderskapet inngår i slektskapssammenhenger der større familieenheter samarbeider om oppdragelse og omsorg for barn. Utbredte fosterbarnspraksiser innebærer at foreldreskap ikke er avhengig av individuell fertilitet. Regulering av fertilitet er derfor ikke nødvendigvis motivert av behovet for å begrense barnetallet, men snarere motivert av hensyn til kvinner og barns helse.

Selv om moderskap blir mulig gjennom fosterbarnspraksiser, gjør infertile kvinner mye for å bli i stand til å føde sine egne barn. Infertilitet søkes oftest løst gjennom healere, bønn og rituell deltakelse. Forståelse av kropp, helse og sykdom produseres i to ulike diskurser, der en baseres på biomedisin og formelle helsetjenester og den andre baseres på lokale forståelser knyttet til islam, healere, bønner, hellige steder og ritualer.

Studien inkluderer en sammenlikning av produksjon av kvinnelig kjønnsidentitet i tre ulike ritualer, samt i ikke-rituelle kontekster. Mens innvielsesritualer for jenter og ekteskapsritualene vektlegger kvinners underordning, bærer infertilitetsritualet preg av motstand og undergraving av hegemoniske representasjoner av kvinnelighet.

Avhandlingen bygger på deltakende observasjon i kombinasjon med andre metoder (intervjuer, compound survey, utvidede cases, analyser av ritualer etc.) gjennom en rekke feltarbeid mellom 1987 og 2007.

Personalia:
Heidi Skramstad er vokst opp i Kongsberg. Hun tok cand.polit.-graden i 1989 ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen (UiB). Hun var NFR-stipendiat ved Chr. Michelsens Institutt/Senter for Internasjonal helse, UiB fra 1993-1997. Arbeidet med avhandlingen har vært støttet av Norges Forskningsråd, det Nordiska Afrikainstitutet, Nansenfondet, Nationalgaven til Chr. Michelsen, Chr. Michelsens institutt, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen. Siden 1999 har hun vært ansatt ved Høgskolen i Bergen, nå som seniorkonsulent ved Avdeling for helse- og sosialfag.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.06.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: “With a point of departure in contraception and infertility practices in Bakau, please discuss the notion of 'agency' in relation to Judith Butler's discursive approach on gendered identities.”
Sted: Lite Auditorium, L. Melzers Hus, Fosswinckelsgate 6

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.06.2008, kl. 10:15, Lite Auditorium, L. Melzers Hus, Fosswinckelsgate 6

Kontaktpersoner:
Heidi Skramstad 99532451, epost: hsk@hib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.