Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Nedgang i HIV i Zambia

Ingvild Fossgard Sandøy   
Ingvild Fossgard Sandøy disputerer 25. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Investigating trends in HIV transmission and risk factors in Zambia”.

Zambia er et av landene som er hardest rammet av HIV-epidemien (16% av den voksne befolkningen er smittet). For å kunne planlegge forebygging, omsorg og behandling er det behov for kunnskap om geografiske og sosioøkonomiske variasjoner og endringer i HIV-forekomst og risikofaktorer. Zambia har hatt et relativt godt utbygd system for å studere utviklingen av HIV spredning og risikofaktorer.

Målet for avhandlingen var å undersøke endringer i HIV-forekomst og endringer i adferd som kan ha påvirket HIV-forekomsten siden midten av 90-tallet. Datagrunnlaget her var både befolkningsstudier og studier blant gravide kvinner. I tillegg ble det foretatt en studie av forebyggende aktiviteter på steder med særlig høy smitterisiko og som derfor er aller viktigst å nå med forebyggende programmer.
Det er klare tegn på nedgang i HIV-forekomsten i Zambia de siste 10 år. Denne nedgangen er klarest for grupper med høyere utdanning bosatt i bystrøk. Samtidig viser dataene at det ikke er én, men mange ulike HIV-epidemier i Zambia, og dette framkommer i form av stor geografisk variasjon i omfang og trender. Innsikt i hva som ligger bak denne variasjonen er avgjørende for å planlegge forebyggende virksomhet.

Funnene tyder også på at det i den generelle befolkningen har vært en klar reduksjon i adferd forbundet med HIV-risiko siden midten av 90-tallet. Andelen som har mange partnere og flere partnere på samme tid har gått ned, det er færre som rapporterer tidlig seksuell debut, mens kondombruken med tilfeldige partnere har økt. Disse endringene var tydeligst hos unge menn og kvinner med høyere utdanning. Det er sannsynlig at disse endringene i seksualadferd har bidratt til nedgangen i HIV-forekomst. Funnene fra studien av forebyggende aktiviteter på steder med særlig høy smitterisiko avslørte alvorlige mangler i de HIV-forebyggende programmene. Resultatene fra avhandlingen har klare og viktige implikasjoner for HIV-forebygging i Afrika sør for Sahara.

Forskningsprosjektet ble finansiert av Universitet i Bergen, Norges Forskningsråd og Nasjonalt program for utvikling, forskning og utdanning (NUFU), og er en del av et samarbeid mellom Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, og Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Zambia. Professor Knut Fylkesnes ved Senter for internasjonal helse har vært veileder.

Personalia:
Ingvild Fossgard Sandøy er født i 1977. Hun har medisinsk embetseksamen fra Universitet i Bergen fra 2002. Etter å ha gjennomført turnus i Molde og Aukra, begynte hun på doktorgradsprosjektet ved Senter for internasjonal helse i 2004.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.04.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "The validity of sexual behaviour measurements over time in African countries."
Sted: Olavssalen, Gamle hovedbygning, Haukeland sykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.04.2008, kl. 10:15, Olavssalen, Gamle hovedbygning, Haukeland sykehus

Kontaktpersoner:
Ingvild Fossgard Sandøy, epost: Ingvild.Sandoy@cih.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.