Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Matkontroll i Europa

Lise Hellebø Rykkja   
Lise Hellebø Rykkja disputerer fredag 9. mai 2008 for dr. polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Matkontroll i Europa – en studie av regulering i fem europeiske land og EU"

Avhandlingen tar for seg sentrale kjennetegn ved regulering og kontroll av mat i EU og fem europeiske land, med særlig vekt på utviklingen etter kugalskapssaken på midten av 1990-tallet. For myndighetene handler det om en balansegang mellom motstridende hensyn; til befolkningens helse og næringens interesser. Dette kommer til uttrykk gjennom forskjellige måter å organisere matforvaltningen på og gjennom ulik orientering i lovgivningen.

Den historiske utviklingen har stor betydning for matreguleringens utforming. Samtidig kan matskandaler, som kugalskapssaken, bryte opp gamle strukturer og føre til omfattende endringer. Spenningen mellom helse og marked er sentral, og den får ulike uttrykk i forskjellige land avhengig av forvaltningstradisjon og dominerende interessekonstellasjoner. Dragkampen mellom helseforvaltning og landbruksinteresser har vært spesielt tydelig i Norge, og avhandlingen viser hvordan landbruksmyndighetene befestet sin posisjon i den norske matkontrollen med opprettelsen av Mattilsynet og en ny matlov i 2004.

En sammenlikning av matkontrollen i Norge, Sverige, Nederland, Storbritannia og Tyskland viser at den har en felles opprinnelse i helseforvaltningen. Over tid har matkontrollen likevel utviklet seg forskjellig. Den norske matforvaltningen skiller seg i dag ut ved et sterkere innslag av landbruksinteresser og næringshensyn. Samtidig har kugalskapssaken ført til store endringer i mange land. Det er opprettet flere nye matmyndigheter, ny lovgivning er etablert og forvaltningen er omorganisert både i EU og i de enkelte landene. Prinsipper som kontrollens uavhengighet, at helsebeskyttelse skal gå foran andre hensyn og at kontrollen skal være vitenskapelig fundert, er sentralt. I EU legges det nå langt sterkere vekt på helsebeskyttelse fremfor handel i matreguleringen.

Personalia:
Lise Hellebø Rykkja, f. 1972 er fra Bergen. Hun tok cand.polit.-graden ved Sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen våren 1998. I 1999 ble hun ansatt som forskningsassistent ved daværende Senter for Samfunnsforskning, og har siden 2002 vært ansatt som forsker ved Rokkansenteret, UiB. I arbeidet med doktorgradsavhandlingen har hun vært tilknyttet Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.05.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Diskuter hvor velegnet flernivåperspektivet er til å analysere krisehåndtering. Bruk gjerne eksempler"
Sted: Ulrike Pihls hus, Prof. Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.05.2008, kl. 10:15, Auditoriet i Ulrike Pihls Hus, Prof. Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Lise Hellebø Rykkja, tlf 55589775 / 48141344, epost: lise.rykkja@rokkan.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.