Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Utviklingsarbeid må være menneskesentrert

Muhammad Azeem Qureshi   
Muhammad Azeem Qureshi disputerer 28. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Financial Policy Structuring for National Development Planning”

Basert på vitenskapelig litteratur beskriver forfatteren av avhandlingen utviklingen av økonomisk vekstteori der sparing, investering og produktivitet fremstår som sentrale kilder til slik vekst. Produktivitet bestemmes blant annet av investeringer i utdanning, helse og teknologi. Avhandlingen omhandler hvordan disse faktorene spiller sammen på en kompleks måte i det å skape en dynamisk, økonomisk utvikling. I avhandlingen peker forfatteren på at det å overse deler av dette samspillet under utviklingen av metoder og modeller til bruk i økonomisk planlegging og ledelse i utviklingsland, kan gi resultater som ikke samsvarer med de mål som er satt for nasjonal utvikling i landene som undersøkes. Dette er en hovedbegrunnelse for forfatterens bruk av systemdynamisk metode, herunder utvikling og analyse av simuleringsmodeller, i studiet av makroøkonomiske strategier som er utformet med det formål å fremme en nasjonal utvikling i Pakistan.

Avhandlingen omfatter sju vitenskapelige artikler. De omhandler ulike sider ved nasjonal utvikling som alle står i sammenheng med hverandre og som strekker seg fra utvikling av individet (utdannelse, helse, arbeid etc.), via inntektsfordeling og matsikkerhet til gjeldshåndtering. Den systemdynamiske metode anvendes til å avbilde virkeligheten på en realistisk måte i modeller som gjøres til gjenstand for simulering og analyse.

Resultatet av analysen indikerer at bruk av offentlige investeringer til fremme av individers utvikling ikke bare gir resultater i form av individuell velferd, men også bidrar generelt til økt økonomisk vekst.

Avhandlingen representerer i så måte en utfordring til finansiell politikk i Pakistan som i liten grad vektlegger utviklingen av individet som økonomisk ressurs - altså setter mennesket i sentrum av utviklingen.

Personalia:
Muhammad Azeem Qureshi er pakistansk statsborger og er universitetslektor ved Bahauddin Zakariya University (BZU), Multan, Pakistan. Han avla sin m.phil. i systemdynamikk ved UiB i 2004, avsluttet sitt diplomstudium i bank¬finans ved Institute of Bankers i Pakistan i 1993, og sin MBA ved BZU in 1989. Qureshi har publisert flere forskningsartikler, monografier og vitenskapelige konferansebidrag.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.11.2008, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Can the System Dynamics approach help improve communication between scientists studying the public sector from different perspectives such as economics, management, political science, sociology, and psychology?"
Sted: Auditoriet, 1. etg., Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate 1, Bergen:

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.11.2008, kl. 13:15, Auditoriet, 1. etg., Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Muhammad Azeem Qureshi, epost: mazeemqureshi@yahoo.com
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.