Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Geografisk variasjon i boligpriser

Liv Osland   
Liv Osland disputerer torsdag 12.juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Spatial Variation in Housing Prices: Econometric Analyses of Regional Housing Markets”.

Boligmarkedene og boligpriser vies stor oppmerksomhet i mange land. Dette gjelder både innen forskning og i den aktuelle samfunnsdebatten. Denne doktorgradsavhandlingen studerer geografisk variasjon i boligpriser. Sammenlignet med variasjoner i boligpriser over tid, er dette et tema som har vært langt mindre studert. Avhandlingen består av seks empirisk baserte artikler. Til sammen bidrar de til å øke forståelsen av geografisk variasjon i boligpriser innenfor et regionalt bolig- og arbeidsmarked. Det fokuseres på økonometrisk modellering av generelle trekk ved geografien, i motsetning til trekk som er relevant for en spesifikk region eller et spesifikt nabolag. Anvendelse av spatial økonometri er dermed også sentralt i avhandlingen.

Resultatene viser at det er særlig to faktorer som er viktige når det gjelder å forklare den intraregionale variasjonen i boligpriser. Dette er urban attraksjon (målt ved avstand fra sentrum) og tilgjengelighet til arbeidsplasser. Tilgjengelighetsmålet som benyttes kan klassifiseres som et gravitasjonsmål. Dette innebærer blant annet at det fanger opp betydningen av alle arbeidsplassene i regionen, vektet slik at arbeidsplasser som er lokalisert langt fra en gitt sone, har mindre betydning. En styrke ved dette målet er at man kan studere hvordan endringer i arbeidsplasstilgjengelighet kan ha virkninger på boligpriser i hele regionen, ikke bare i den enkelte sonen hvor endringene finner sted. Undersøkelser foretatt i avhandlingen tyder på at en økning i antall arbeidsplasser i et urbant område kun har marginale virkninger på boligpriser i dette området. Dersom økningen i arbeidsplasser finner sted i mer perifere områder, ser dette ut til å ha langt større betydning for boligpriser i den aktuelle sonen. Dette bidrar til å jevne ut prisforskjellene mellom sentrum og periferi.

I tillegg til de to nevnte variablene urban attraksjon og tilgjengelighet til arbeidsmarkedet, finner vi at andre sentre enn regionsenteret kan bidra til å forklare geografisk variasjon i boligpriser. Avhandlingen viser også at dersom man ikke har detaljert informasjon om arbeidsplasslokalisering, kan variabelen avstand fra sentrum fange opp virkningen av både urban attraksjon og tilgjengelighet til arbeidsplasser. En slik modell kan for eksempel gi pålitelige prediksjoner av variasjon i boligpriser mellom sentrum og periferi. Denne konklusjonen kan imidlertid bli annerledes dersom man studerer mer polysentriske regioner. Resultatene i doktorgradsarbeidet skal brukes i videre forskning der målsettingen blant annet er å utvikle en regional likevektsmodell for økonomisk utvikling.

Personalia:
Liv Osland er født i Canada i 1962. Hun tok sin hovedfagseksamen ved Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi i 1989. Hun har vært ansatt ved Høgskolen Stord/Haugesund siden 1996. Arbeidet med avhandlingen er i sin helhet finansiert av høgskolen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.06.2008, kl. 10:15. Oppgitt emne: Hedonic Analysis for Housing Markets: What General Lessons can we Learn from the Literature".
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.06.2008, kl. 13:15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1.

Kontaktpersoner:
Liv Osland, tlf 52 702768 (a), 52 715086/91120803 (p), epost: liv.osland@hsh.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.