Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Identitetspolitikk i Finnmark

Kjell Ole Kjærland Olsen   
Kjell Ole Kjærland Olsen disputerer fredag 7. mars 2008 for dr.polit.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Identities, Ethnicities and Borderzones: Examplars from Finnmark, Northern Norway”

Studien belyser hvordan institusjonaliseringen av en samisk etno-politikk påvirker forståelsen av individuell identitet i kyst og fjordstrøk i Finnmark. Analysen tar utgangspunkt i hvordan offentlige og andre institusjoner viderefører et syn på det samiske som klart avgrensbart fra en norsk kultur. I hovedsak skjer denne videreføringen ved hjelp av emblematiske symboler som har sitt utgangspunkt i en samisk reindriftskultur knyttet til indre strøk av Finnmark. Dermed blir denne formen for offisiell videreføring av samiskhet ofte stående i kontrast til lokal kultur på kysten og i fjordstrøkene av Finnmark. Her har lokal kultur ofte blitt sett på som å være annerledes enn på indre strøk av Finnmark, så vel som den sørnorske kulturen. Heller ikke det klare skillet som denne offisielle videreføringen skaper mellom samisk og norsk, er nødvendigvis noe som gjenfinnes i kyst og fjordstrøk. Her kan store deler av befolkningen vise til en bakgrunn i mange ulike etniske grupper, og det samiske er bare en av disse. Spørsmålet blir da hvorfor en samiskhet, som dessuten blir sett på som å være tilknyttet innlandet, skal få fortrinn fremfor noe annet.

Det empiriske utgangspunkt er en rekke studier av ulike institusjonelle representasjoner av samiskhet. Gjennom analyser av blant annet debatter i lokalaviser, turistattraksjoner, fredninger av kulturminner og museumsutstillinger, vises det i avhandlingen til at det bygges opp en klar og entydig representasjon av samisk kultur. Med empirisk utgangspunkt i større steder i Finnmark blir det vist at dette bildet i liten grad er dekkende for det mangfoldet som finnes i finnmarkingers bakgrunn og selvforståelse. Denne offisielle videreføringen av det samiske blir allikevel viktig fordi den tvinger folk til å reflektere over egen identitet og dermed skape nye selvforståelser innenfor eller i kontrast til dikotomien mellom norsk og samisk.

Personalia:
Kjell Ole Kjærland Olsen er født i 1961. Han tok cand. polit.–graden i 1991 ved Institutt for sosialantropologi, UiB. Siden 1990 har han vært ansatt ved Høgskolen i Finnmark.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.03.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Diskursanalyse: Muligheter og begrensninger."
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.03.2008, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Kjell Olsen, tlf 78450436 , epost: kjell@hifm.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.