Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Brudd i keramiske tannrestaureringsmaterialer

Marit Øilo   
Marit Øilo disputerer den 6. mars for PhD-graden med avhandlingen:

”High-strength dental ceramics – Potential failure indicators for dental zirconia”

Mange nye keramiske materialer kan nå erstatte metaller i forskjellige tannerstatninger. Disse materialene er gunstige både av biologiske og estetiske hensyn. De sterkeste materialene, som for eksempel zirkoniumoksid (ZrO2), tåler ekstreme belastninger i laboratorietester og skulle slik sett være godt egnet til å erstatte tapte tenner. Likevel viser det seg at det oppstår brudd ved vanlig bruk. Laboratoriestudier har ikke gitt tilfredsstillende svar på hvorfor slike brudd oppstår. Avhandlingen tar sikte på å påvise indikatorer eller testmetoder som kan forutsi frakturrisiko for keramiske materialer. Flere metoder ble benyttet for å belyse problemet, blant annet en spørreundersøkelse blant tannteknikere og ulike laboratoriestudier av mekaniske materialegenskaper.

Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerte at flere faktorer enn bare materialets mekaniske egenskaper påvirker levetiden for en krone eller bro. Resultatene fra laboratoriestudiene viste at provokasjonstester kan skille mellom evne til å motstå utvikling av eksisterende sprekker blant materialene. Disse forskjellene kommer ikke fram ved standardtestene som vanligvis benyttes for å beskrive materialene. Analyse av bruddflater brukes i industriell materialutvikling for å påvise årsaker til uventede brudd. Resultatene viser at slike analyser kan være en nyttig metode for å belyse frakturårsaker også for odontologiske materialer. Et eksperimentelt zirkoniumoksid tilsatt små mengder av aluminiumoksid (Al2O3) ble testet og viste seg å ha stor evne til å motstå videreutvikling av eksisterende sprekker. Det kan være verd å undersøke denne materialtypen nærmere med tanke på bruk i tannerstatninger.

Personalia:
Marit Øilo, født 1969, tok odontologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1995. Hun påbegynte sitt PhD-prosjekt ved Det odontologiske fakultet, Universitet i Bergen i 2003. Prosjektet er utført ved Seksjon for odontologiske biomaterialer og Seksjon for protetikk. Marit Øilo er siden nyttår midlertidig tilsatt som førsteamanuensis ved Det medisinsk-odontologisk fakultet, Institutt for klinisk odontologi – Seksjon for protetikk.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.03.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Mikrostrukturer og forsterkningsprinsipper hos dentale keramer."
Sted: Auditorium 1, Årstadveien 17

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.03.2008, kl. 09:30, Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 17, Aud. I.

Kontaktpersoner:
Marit Øilo, tlf: 55586638, epost: Marit.Oilo@odont.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.