Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Innføring av e-læring i store organisasjoner

Grete Netteland   
Grete Netteland disputerer fredag 20. juni 2008 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”E-learning for change in a large organization"

Netteland tar i sitt doktorgradsarbeid for seg et viktig og aktuelt tema: Hvordan innføre e-læringssystem - og mer generelt nye IKT-system - i store komplekse organisasjoner når målet er at hele organisasjonen skal involveres?

Fram til nå har e-læringslitteraturen i stor grad anbefalt standardiserte innføringer av e-læring: Samme type implementeringsmodell skal brukes overalt i organisasjonen, uavhengig av de enkelte enheters arbeidsmåte, arbeidsprosesser, erfaring og kompetanse. Denne studien stiller spørsmålstegn ved en slik tilnærming ved å ta utgangspunkt i innføringen av e-læring i Norges største telekommunikasjonsselskap, Telenor, i en periode der selskapet var preget av store utfordringer. For det var nettopp en standardisert innføringsmodell som ble valgt da Telenor i 2001 skulle samlokalisere mer enn 6000 ansatte i Oslo-regionen til sitt nye hovedkvarter på Fornebu. Målet var å utvikle Telenor til en lærende organisasjon med e-læring som ett av flere tiltak. Et underliggende mål var også at e-læringen skulle bidra til intern kompetanseutvikling og gjøre læringsprosessen mer effektiv, billigere og mer fleksibel.

Til tross for at vi vet at flere innføringer av e-læring har vært mislykkede, har likevel studier innenfor dette feltet primært sett på vellykkede implementeringer og faktorer som har bidratt til suksess. Denne avhandlingen tar et noe annet utgangspunkt og velger å studere innføring av e-læring fra et heller kritisk perspektiv. Først identifiseres problemene som oppsto i de ulike Telenor-enhetene i den første innføringsfasen. Underliggende årsaker til disse problemene blir også analysert. Deretter undersøkes hvordan e-læringsteknologien samt bruken av e-læring utviklet seg de neste tre årene, og ikke minst, hvilke muligheter for omstilling som åpnet seg fram til 2005. Gjennom bruk av sosiokulturell teori samtidig som det dras veksler på et sett andre konseptuelle tilnærminger, gis det også et bidrag til litteraturen om læring og e-læring på arbeidsplassen.

En viktig konklusjon i avhandlingen er at organisasjonsnivået og det individuelle nivået ikke kan analyseres isolert. Dette bryter delvis med dagens forskingstrend som i stor grad studerer disse nivåene adskilt. Studien konkluderer videre med at organisasjonsmessige kontekst, som arbeidsoppgaver, arbeidsmåter, økonomi og egenskaper både hos viktige nøkkelaktører og hos de lærende, er kritiske aspekt ved adopsjon av e-læring på individnivå. Studien gir også et bidrag til praktisk arbeid med e-læring i store organisasjoner ved å presentere en sjekkliste basert på funnene i oppgaven.

Personalia:
Grete Netteland er født i Bergen, men jobber nå som førstelektor i informasjonsteknologi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.06.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "The affordances of grounded theory in research related to technology enhanced learning".
Sted: Lite Auditorium, Laurits Meltzer Hus, Fosswinckelsgate 6

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.06.2008, kl. 10:15, Lite Auditorium, Laurits Meltzer Hus, Fosswinckelsgate 6

Kontaktpersoner:
Grete Netteland, epost: Grete.Netteland@hisf.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.