Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Lokale perspektiv på styrken til Afrikanske regjeringsparti

Ragnhild L. Muriaas   
Ragnhild L. Muriaas disputerer fredag 7. november 2008 for Phd-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Affection and Defection: Local perspectives on the pull towards the government party in Malawi, South Africa and Uganda”.

Denne studien identifiserer ulike mekanismer som påvirker partitilhørighet i demokratiserende stater. På nittitallet innførte en rekke afrikanske stater demokratiske institusjoner. Etter noen år så man konturene av en trend hvor opposisjonspartiene ikke maktet å utfordre posisjonen til regjeringspartiene. Selv i valg som regnes som relativt frie, stemmer flertallet av velgerne på kandidater fra regjeringspartiet heller enn å støtte opposisjonen.

Artikkelsamlingen ser på dette fenomenet ved å analysere observasjoner av politiske sammenkomster og omlag 420 kvalitative intervju med lokale politikere, tradisjonelle ledere og representanter fra det sivile samfunn. Studiet var utført i tolv distrikt i Malawi, Sør-Afrika og Uganda.

Introduksjonsdelen i avhandlingen spør hvorvidt de nasjonale partisystemene reflekteres på det lokale styringsnivå i disse tre landene. Her viser analysen at posisjonen til regjeringspartiene er enda mer dominant på lokalt nivå enn på det nasjonale, og demokratisk desentralisering har bidratt til å styrke posisjonen til regjeringspartiet heller enn å gi opposisjonen mer innflytelse.

Tre artikler analyserer denne tendensen ved å fokusere på lokale aktørers perspektiv. Artikkelen om Uganda viser at få tror at gjeninnføring av flerpartivalg har betydning for hvordan landet blir styrt. De lokale politikere så liten grunn til å bli medlem av et opposisjonsparti, og artikkelen diskuterer ulike årsaker til det.

Den andre artikkelen, om partilojalitet i flerpartisystemet i Malawi, viser at partitilhørighet er et komplekst spørsmål i land uten en etablert demokratisk kultur. Klientelisme, redsel for vold og etnisk identitet påvirker partitilhørighet, i tillegg til faktorer som politiske skillelinjer og partitilhørighet.
Den siste artikkelen er en komparativ analyse av forholdet mellom tradisjonelle ledere og regjeringspartiene i Malawi, Sør-Afrika og Uganda. Her diskuteres det hvordan tradisjonelle ledere befinner seg i en posisjon hvor de har liten mulighet til å støtte opposisjonen, men ofte blir brukt som talerør for regjeringen på lokalt nivå.

Få studier omhandler partier i dagens Afrika. Det er gjennom parti borgere styrer staten, og analyser om partitilhørighet er derfor viktig for å forstå utfallet av demokratiseringsprosesser.

Personalia:
Ragnhild L. Muriaas er opprinnelig fra Ålesund. Hun tok cand.polit.-graden i 2002 ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Etter det var hun ansatt som Universitetslektor i sammenliknende politikk frem til arbeidet med Phd-avhandlingen startet i midten av april 2004. Hun er nå midlertidig ansatt som universitetslektor ved Institutt for sammenliknende politikk. Doktorgradsprosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet mottok også studie- og reisestipend fra Nordiska Afrika Instituttet i Uppsala, Sverige.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.11.2008, kl. 16:15. Oppgitt emne:"Discuss the relative importance and contribution of the neo-patrimonial paradigm in explaining the "pull towards the incumbent" in sub-Saharan Africa, with an emphasis on Uganda, Malawi and South Africa." Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.11.2008, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Ragnhild L. Muriaas, tlf. 55 58 94 48 (a), 96 51 40 15 (m), epost: ragnhild.muriaas@isp.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.