Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Lungemedisinsk testing av befolkningen

Sverre Lehmann   
Sverre Lehmann disputerer fredag 21. november for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Adrenergic bronchodilator test in community. Applicability and relationship to anthropometrical variables, smoking, respiratory symptoms, and lung function”

Bronkodilatasjonstesting, også kalt reversibilitetstesting, er en vanlig lungemedisinsk prosedyre, som utføres i økende grad både i allmennpraksis, hos privatpraktiserede spesialister og på sykehus. Testen måler endring i lungefunksjon etter inhalasjon av en hurtigvirkende bronkodilatator - et medikament som virker avslappende på muskulaturen rundt bronkiene. Testresultatet har tradisjonelt vært brukt til å påvise astma, skille astma fra KOLS og bestemme hvilke astma-medisiner pasienten bør bruke.

Med utgangspunkt i den store befolkningsstudien Helseundersøkelsen i Hordaland 1997-99 (HUSK), har Lehmann undersøkt i hvor stor grad middelaldrende og eldre i Bergen greier å utføre en bronkodilatasjonstest med akseptabel kvalitet. Videre er relasjonene mellom antropometriske mål (alder, kjønn, høyde, vekt), røyking, luftvegssymptomer og testresultatet analysert. Totalt fire artikler er publisert i internasjonale, lungemedisinske tidsskrift.

Studien viste at 94% av deltakerne utførte en akseptabel test. Det ble funnet sammenhenger mellom uakseptabel testkvalitet og høy alder, mental svikt, samt høy kroppsmasseindeks. Det ble påvist en redusert risiko for positive tester av langvarig røyking, mens det var liten sammenheng mellom positive tester og symptomer på astma og KOLS i befolkningen. Studien har også påvist hvilke terskelverdier i lungefunksjon, bedømt ved spirometri, som kan brukes for å selektere personer med høyest sannsynlighet for positive bronkodilatasjonstester.

Avhandlingens konklusjoner er at testen er praktisk gjennomførbar i befolkningen, men at vanlige luftvegssymptomer, lungefunksjon og antropometriske mål forklarer lite av bronkodilatasjonsresponsen. Testen har vært tillagt for stor klinisk betydning.

Personalia:
Sverre Lehmann, født 1966 i Bergen, tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1993. Fra 1999-2008 har han vært tilknyttet Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, hvor han nå er ansatt som overlege. I løpet av denne tiden har han hatt doktorgradsstipend i 2,5 år fra Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.11.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Transthorakal og endobronkial ultrasonografi ved lungesykdommer. Indikasjoner og klinisk nytteverdi "
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.11.2008, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91, Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner:
Sverre Lehmann, epost: sverre.lehmann@helse-bergen.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.