Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Tendenser i moderne Hollywoodfilm

Erlend Lavik   
Erlend Lavik disputerer fredag 4. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Changing Narratives. Five Essays on Hollywood History."

Avhandlingen består av fem artikler som alle tar for seg ulike spørsmål knyttet til historisk endring i amerikansk film, med vekt på perioden fra 1970-tallet og frem til i dag. Det er den estetiske, snarere enn den økonomiske og industrielle, utviklingen som står i sentrum. Studien ser særlig på endringer i stilistiske og fortellingsmessige konvensjoner.

Den første artikkelen, ”Narrative Structure in The Sixth Sense: A New Twist in ’Twist Movies’?”, er en analyse den narrative strukturen i Den Sjette Sansen (M. Night Shyamalan, 1999). Når denne filmen nesten er over, presenterer den publikum for helt ny informasjon som gjør at alt man har sett fram til dette punktet må revurderes og tolkes på nytt. Artikkelen drøfter hvorvidt dette kan sies å utgjøre noe historisk nytt. Den konkluderer at filmen neppe utgjør noen ny kategori, men at den utvilsomt går lenger enn filmer fra den klassiske perioden med lignende narrativ oppbygning. Essayet antyder også at Den Sjette Sansen kan sies å tilhøre en tendens som har gjort seg gjeldende i Hollywood siden begynnelsen av 90-tallet, i retning av større narrativ kompleksitet. Denne trenden består av til dels svært forskjellige filmer, men alle har det til felles at de forholder seg til tradisjonelle fortellingskonvensjoner på lekende og eksperimentelt vis. Selv om ingen av disse filmene på noen måte er uten historisk presedens, er den store mengden av slike filmer som har dukket opp i løpet av nokså kort tid påfallende i et historisk perspektiv.

Den andre artikkelen, ”’Not the Obstacle but the Means’: Film History and the Postmodern Challenge” handler om hvordan filmhistorikere har møtt utfordringen fra postmoderne historiografi, som har satt spørsmålstegn ved historiefagets erkjennelsespotensial og funksjon.
Slik sett deler den med den neste artikkelen, ”Perspectives on and in The Classical Hollywood Cinema”, en interesse for å undersøke selve forutsetningene for historisk kunnskap.

De to siste artiklene handler begge om blockbusterfenomenet: filmer som markedsføres tungt og forventes å tjene inn store summer i løpet av premierehelgen. Slike filmer har gjerne store stjerner, store budsjetter, spektakulære spesialeffekter og nokså enkel handling. ”The Battle for the Blockbuster: Discourses of Spectacle and Excess” identifiserer to dominerende akademiske diskurser som pleier å trekkes inn i diskusjoner av blockbusterfilmer. Artikkelen betrakter disse som to konkurrerende strategier i en slags kamp om blockbusterens kulturelle status. Den siste artikkelen, ”New Narrative Depths? Spectacle and Narrative in Blockbuster Cinema Revisited”, tar for seg ofte framsatte påstander om fortellingens forfall i moderne blockbustere. Den hevder at slike utsagn er svært vanskelige å forankre i narrativ teori, og at det kan være mer interessant og produktivt å diskutere årsakene til at forestillingen om fortellingens endelikt er så utbredt.

Personalia:
Erlend Lavik (1973) er født og oppvokst i Årdal. Han tok hovedfag i Medievitenskap i 2000 med en oppgave om romantiske komedier i Hollywood. Han har siden vært ansatt ved Institutt for Informasjons- og Medievitenskap, fra våren 2003 som stipendiat.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.04.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Narrational and aesthetic changes in Hollywood cinema since 1990. Primary trends and determining factor”.
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysergt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.04.2008, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Erlend Lavik, tlf. 55589146, epost: Erlend.Lavik@infomedia.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.