Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Risiko for astma og allergi hos unge voksne

Birger Norderud Lærum   
Risiko for astma og allergi hos unge voksne

Birger Norderud Lærum disputerer fredag 31. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Grunnleggende faktorer tidlig i livet og risiko for astma og allergi hos unge voksne – resultater fra Nord-Europeiske populasjonsbaserte studier”.

Astma og allergi har i løpet av de siste 40 år blitt noen av vår tids folkesykdommer i den vestlige verden. Økningen ser ut til å ha sammenheng med endring i miljøfaktorer. Med utgangspunkt i to store befolkningsstudier har Lærum undersøkt sammenhengene mellom risiko for astma og allergi hos voksne og forhold tidlig i livet som kan ha betydning.
Studien viste ingen sammenheng mellom fødselsvekt eller fødselslengde og risiko for astma og allergi i voksen alder. Det ble påvist en doblet risiko for astma i voksen alder, dersom man ikke hadde spist fisk i barneår. Å spise fisk sjeldnere enn en gang i uken i voksen alder medførte økt risiko for astmasymptomer. Det ble ikke funnet en dose-respons-sammenheng mellom fiskeinntak i barneårene og risiko for astma i voksen alder. Mors alder ved et barns fødsel hadde betydning for astmarisiko i voksen alder. Jo yngre mor var ved fødselen, desto større risiko var det for astma når barna ble voksne.

Avhandlingen er med på å rette fokus på mulige årsaks- og miljøforhold tidlig i livet som påvirker senere astma- og allergirisiko og bidrar til økt forståelse av hvorfor disse sykdommene har økt i de siste 30-40 årene. Det kan innebære nye muligheter for forebygging av astma og allergi.

Avhandlingen utgår fra Seksjon for Lungemedisin, Institutt for Indremedisin. Hovedveileder har vært professor Amund Gulsvik.

Personalia:
Birger N. Lærum, født 1965 i Oslo, har slekt fra Voss og har for det meste bodd i Bergen. Han tok medisinsk embetseksamen i Essen, Tyskland. Han har vært assistentlege ved Barneavdelingen, Stavanger Universitetssykehus 1993-95 og ved Barneklinikken i Bergen, Haukeland Universitetssykehus 1995-98 og ble godkjent legespesialist i barnesykdommer i 1999. Fra 1998-2008 har han vært tilknyttet Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, sist som konstituert overlege. De siste 3 år har han hatt doktorgradsstipend fra Helse Vest. Han arbeider nå som kst. overlege ved Medisinsk avdeling.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
Oppgitt emne: The role of diet in asthma
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.10.2008, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91, Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner:
Birger N. Lærum, epost: birger.larum@med.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.