Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Arbeidsmiljøet blant sisalprodusenter bør forbedres

Akwilina Kayumba   
Akwilina Kayumba disputerer 12. desember 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Work Environment and Health among Sisal Processors in Tanzania”.

Sisalfibre brukes tradisjonelt til å lage tauverk, men har de siste årene fått stor anvendelse utenom dette, blant annet som isolasjonsmateriale og i biogassproduksjon. Dette har medført et større behov for produksjon av sisal nå enn tidligere. Videre kan mange rederier fortelle at mens vi har hatt en periode i skipsfarten der tau og rep har vært syntetiske, så ønsker man nå i større grad å gå tilbake til tau laget av naturmaterialer. Disse er mer holdbare. Sisalproduksjonen er derfor økende i verden, og det er den også i Tanzania. I Tanzania er det i dag 82 sisalprodusenter.

Denne avhandlingen viser at det er en rekke arbeidsmiljøforhold som bør forbedres innen denne industrien. Når produksjonen øker, øker også antall arbeidstakere. Dette gjør at det blir stadig viktigere å få arbeidsmiljøet så godt som mulig.

Avhandlingen er basert på to undersøkelser, foretatt i 2005 og 2006, hos seks sisalprodusenter i Tanzania. Produksjonen foregår ved at sisalbladene kuttes av planten og bringes til en produksjonsenhet der de blir behandlet. Bladene knuses, slik at fibrene inni kommer fram, og disse tørkes. Dernest kardes fibrene i store maskiner, slik at de blir myke og kan brukes videre. Maskinene som brukes til dette er gamle, og prosessen krever mye manuelt arbeid. Kardingen foregår innendørs, der det er dårlig ventilasjon og varmt. Det er ikke tradisjon for å bruke verneutstyr, og man er heller ikke nøye med å holde lokalene rene.

I undersøkelsen ble støveksponeringen målt, og det ble påvist høye nivåer, særlig under kardingen. Videre er det funnet høye nivåer av bakterier og soppsporer i støvet.

274 arbeidstakere er undersøkt i dette prosjektet, ved bruk av intervjuer, blodprøver og lungefunksjonsundersøkelser (peak expiratory flow). Deltagerne i sisalproduksjonen har klart høyere forekomst av plager fra luftveiene enn en ueksponert kontrollgruppe. Videre har deltagerne fra kardearbeidet dårligere lungefunksjon enn de andre, og de har også flest symptomer. Blodprøvene viser at mange av arbeidstakerne har utviklet allergi mot sisal hemp.

Personalia:
Akwilina Kayumba er født i Tanzania. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Dar es Salaam 1995. Hun har arbeidet som bedriftslege i ”Tanzania Occupational Health Services” 1996- 2003. Hun har studert i Bergen siden 2004, tilknyttet Senter for internasjonal helse og Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin, en forskergruppe bestående av forskere i Tanzania og Norge om luftveisplager i støvete industri.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.12.2008, kl. 14:30. Oppgitt emne: ”Airway effects of occupational exposure to organic dust”
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukeland universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.12.2008, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukeland universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Akwilina Kayumba, tlf. 91850685, epost: akwilina.kayumba@student.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.