Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Angela Carter leser Freud

Kari Jegerstedt   
Kari Jegerstedt disputerer 8. februar for dr.art graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Angela Carter leser Freud. Allegorien og parodien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve”

Avhandlingen er en analyse av Angela Carters roman The Passion of New Eve fra 1977, og en drøfting av hvorvidt og hvordan lesning kan være en kritisk, endringsorientert handling, eller praksis. Angela Carter (1940-1992) regnes som en av de mest originale stemmene i nyere britisk litteratur, med tekster som framstår som en blanding av magisk realisme, science fiction, eventyr, pornografi, filosofi og allegori. Avhandlingen tar utgangspunkt i Carters egen beskrivelse av sin skrivepraksis som et "demytologiserings¬prosjekt", noe hun forklarer som et forsøk på å undersøke de sosiale fiksjonene som regulerer våre liv (av Carter kalt myter) og et forsøk på å frambringe endringer i språket og derigjennom nye måter å erfare på.

Carters fiksjonsstrategi er å infiltrere i disse mytene, vise dem fram som konstruksjoner, men også å snu dem på hodet og sette dem inn i nye og fremmede betydningssammenhenger. Dette tekstlige arbeidet har blitt lite påaktet i den kritiske resepsjonen av Carter, som i stor grad har vært opptatt av hennes politikk og således av "hva" hennes tekster sier, heller enn "hvordan" de spiller ut sitt innskrevne materiale. Avhandlingen argumenterer for at en undersøkelse av det spesifikke samspillet mellom parodien og allegorien som ulike lesestrategier i The Passion of New Eve åpner for helt nye perspektiver i lesningen av denne romanen, perspektiver som også angår det politiske. Ikke minst gjelder dette Carters forhold til Freud og til psykoanalysen, som spiller en avgjørende, om enn dobbel, rolle i Carters "demytologiserings¬prosjekt". Freuds forestillinger om det kvinnelige er en av de mytene Carter infiltrerer, samtidig gir psykoanalysen henne en lesemåte der ulike kulturelle fortellinger og forestillinger om kjønn og kvinnelighet kan føres tilbake til ubevisste fantasier og begjær. Romanens parodiske og allegoriske iscenesettelse av Freuds kvinnelighetsdiskurs åpner både for et kritisk perspektiv på psykoanalysens fallosentrisme og for en strategisk feillesning av den ved å omformulere Freuds teorier om kvinna til en fiktiv teori om det maskuline begjæret. På denne måten kan romanen både sies å dramatisere og tematisere lesning som endringsorientert praksis, noe som ikke minst viser seg i dens vedvarende utfordringer til leserens egen forventningshorisont og tillærte måter å lese på.

Personalia:
Kari Jegerstedt (1963) er født og oppvokst i Trondheim. Hun tok cand.philol.graden i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen i 1991. Siden 1992 har hun vært tilknyttet Seksjon for allmenn litteraturvitenskap som henholdsvis universitetslektor, amanuensisvikar og universitetsstipendiat. Siden 2000 har hun undervist i kvinne- og kjønnsteori og tiltrer som post.doc.stipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen i februar 2008.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.02.2008, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Kari Jegerstedt, tlf. 976 11 734, epost: Kari.Jegerstedt@lle.uib.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.