Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Smertevurdering hos pasienter med demens

Bettina Sandgathe Husebø   
Bettina Sandgathe Husebø disputerer torsdag, 12. juni 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Assessment of pain in patients with dementia.

I Norge antas at så mange som 70 000 mennesker har en demenssykdom, med forventet 10 000 nye tilfeller hvert år. Diagnosen demens er hovedårsak til innleggelse i sykehjem. Epidemiologisk utvikling tilsier at demens er den sykdom som kommer til å øke mest på verdensbasis, med forventet prevalens på 4% av befolkningen innen 2040.

På grunn av alder og sammensatte sykdommer lider sykehjemspasienter av vedvarende, underdiagnostiserte og ofte mangelfullt behandlet smerte, som fører til inaktivitet, depresjon og redusert livskvalitet. Pasientene er ofte ikke i stand til å uttrykke smerte på grunn av demens, redusert hukommelse og språk, og manglende refleksjonsevne. Prosjektets mål var å utvikle et evalueringsinstrument: Mobilisation-Observation-Behaviour-Intensity-Dementia (MOBID-2 Pain Scale) til bruk for pleiepersonalet, med tanke på å fange opp smerte fra muskel- og skjelettsystemet samt fra indre organer, hode og hud, alt basert på pasientens smerteatferd. Evalueringsinstrumentet ble testet med hensyn til reliabilitet og validitet og brukt i en større sykehjemsstudie hos pasienter med ulike demenstyper og demensgrader, samt ulik bruk av analgetika.

Studien illustrerer at sykehjemspasienter har sammensatte lidelser, tallrike diagnoser og underbehandlet smerte. Særlig utsatt er pasienter med alvorlig demens og kombinasjon av Alzheimers demens og demens på grunn av blodsirkulasjonsforstyrrelser.

Personalia:
Bettina Husebø er født i 1959 i Tyskland og er oppvokst i Warstein. Hun avla medisinsk embetseksamen i 1988, promoverte til Dr. med. i 1993 og ble godkjent spesialist i anestesiologi i 1994, Universitetet i Bonn. Hun har arbeidet som overlege ved avdeling for anestesi, intensivmedisin, smerteterapi og palliativ medisin ved Malteser sykehus i Bonn. I 1998 ble hun avdelingsoverlege ved Bergen Røde Kors sykehjem. Siden 2004 har hun vært stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Hun har mottatt stipend fra Helse og rehabilitering og fra Kavli’s forskningssenter for aldring og demens. Hovedveileder for avhandlingen har vært professor, dr. philos. Anne Elisabeth Ljunggren.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.06.2008, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Bettina Husebø, epost: Bettina.Husebo@isf.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.