Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Skolen mellom staten, kommunen og lokalsamfunnet

Anne Dåsvatn Homme   
Anne Dåsvatn Homme disputerer 19. juni for dr. polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Den kommunale skolen. Det lokale skolefeltet i historisk perspektiv.”

Avhandlingen undersøker hvilke muligheter kommunene har til å bestemme over skolen og hvordan den lokale skolepolitikken er blitt formet i praksis. Studien handler om landsskolen, eller den offentlige skolen i bygdekommuner. Avhandlingens første del er en historisk analyse fra begynnelsen av 1800-tallet og fram til i dag. Den andre delen er en sammenligning av det lokale skolefeltet i fire bygdekommuner i 2000/2001, i etterkant av endringene i kommuneloven i 1992.

Statens og kommunenes felles ansvar for skolen og potensialet for politisering i det lokale skolefeltet er stabile trekk gjennom hele perioden som er studert. Endringene karakteriseres i hovedsak som lagleggingsprosesser, skrittvise endringer, som over tid kan føre til institusjonell omforming. De siste tjue årene er preget av både lokal frihet og statlig styring, med stort rom for kommunene til å velge organisasjonsløsninger for skolen, samtidig som statens kontroll med kommunenes skoledrift er styrket. I sammenligningen av det lokale skolefeltet i fire bygdekommuner analyseres rektorrollen og betydningen av formell organisering for det lokale skolefeltet og den lokale skolepolitikken. Rektorene har en sentral posisjon i utformingen av lokal skolepolitikk ved at de inngår i relasjoner med staten, lærerprofesjonen, kommuneorganisasjonen og med foreldre og elever. Lojalitetsbåndene til rektor både begrenser og gir muligheter. Kommunenes valg av organisasjonsmodeller påvirker utformingen av den lokale skolepolitikken, men forklarer ikke nødvendigvis utfallet. Institusjonelle trekk ved det lokale skolefeltet gjør at visse saker stadig politiseres på nytt, for eksempel lokalisering og nedlegging av skoler. Skolesaker har potensial til å berøre og aktivisere store deler av lokalsamfunnet.

Personalia:
Anne D. Homme er født i Kristiansand i 1966. Hun tok cand.polit.-graden ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen våren 1993. Fra 1993 har hun vært ansatt som forskningsassistent/forsker ved Senter for samfunnsforskning og som forsker ved Rokkansenteret fra 2002. Avhandlingen har delvis blitt finansiert av Norges forskningsråd gjennom Program for evaluering av Reform 97.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.06.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Diskuter forholdet mellom nasjonal styring og lokal autonomi i skolen i ulike land og drøft hva som kan forklare likheter og forskjeller".
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Fosswinckels gt 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.06.2008, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Fosswinckels gt 1

Kontaktpersoner:
Anne D. Homme, tlf 55589746, epost: anne.homme@rokkan.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.