Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Kompromisset om barnemat

Grethe Halvorsen   
Grethe Halvorsen disputerer fredag 16. mai 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Kompromisset om barnemat: Mellom helse, handel, rett og politikk”

Studien belyser hensyn, ideal og verdier i norsk ernæringspolitikk og hvordan disse ble utfordret av EUs direktiv for produksjon av mat for barn. Den viser hvordan dagens ernæringspolitiske problemstillinger handler om mer enn den klassiske problemstillingen om hvordan myndighetene skal prioritere mellom helse og handelshensyn. Barnematsaken reiste også spørsmål om forskjellige kulturelle ideal for god barnemat, kulturelle ideal for godt forebyggende helsearbeid, ulike forståelser av Norges handlingsrom i EØS-saker samt betingelser for politisk samarbeid i EU på matområdet.

Studien analyserer saksdokument og stortingsforhandlinger fra den 8 år lange politiske konflikten hvor Norge som EØS-land forsøkte å få unntak fra EUs barnematdirektiv. Barnematsaken endte med at et flertall på Stortinget i 2002 vedtok å implementere direktivet i EØS-avtalen og med det den norske lovgivningen

Saken var blant annet et resultat av at norsk ernæringsekspertise hevdet at barnematdirektivet utgjorde en helserisiko. De ga inntrykk av at direktivet gjorde regulering av produksjon av mat til et handelsanliggende fremfor å ivareta helsehensyn. Studien viser hvordan denne konflikten samtidig bunnet i en motsetning mellom en norsk forebyggingspolitikk basert på et strengere regulert matvaremarked og en mer liberal, europeisk politikk hvor forbrukerne i større grad må velge mellom matvarer, basert på kostinformasjon og varemerking. Barnematsaken var videre et resultat av en motsetning mellom ulike ideal for barnemat; et norsk ideal om den vanlige, familiematen som god barnemat versus den europeiske, industriproduserte spesialmaten. Til slutt førte barnematsaken med seg politiske diskusjoner om hva som var Norges rettigheter og forpliktelser i EØS og hvilke konsekvenser et veto mot et EU-direktiv kunne få for Norge. Norges forhold til EU fikk i økende grad betydning gjennom saken. Den endte med en potensiell liberalisering av det norske markedet og forebyggingspolitikken på barnematfeltet av hensyn til EØS og Norges samarbeid med EU.

Personalia:
Grethe Halvorsen (født 1973) er oppvokst i Molde. Hun tok hovedfag ved Sosiologisk institutt, UiB, våren 2001. Hun var ansatt som forskningsassistent ved daværende Senter for samfunnsforskning i Bergen i 2001 og deretter hos Personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste til 2004. I arbeidet med avhandlingen har Halvorsen vært tilknyttet Sosiologisk institutt, UiB, med arbeidssted Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.05.2008, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”En diskusjon av den ”franske pragmatismen” i forhold til andre perspektiver på analyse av politiske debatter”.
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof Keysersgate 1, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.05.2008, kl. 13:15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof Keysersgate 1, UiB.

Kontaktpersoner:
Grethe Halvorsen. Tlf. 55583878/99489746, epost: Grethe.Halvorsen@rokkan.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.