Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Kunnskap og kuriosa

Nina Goga disputerer 6. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Kunnskap og kuriosa. Merkverdige lesninger av tre norske tekstmontasjer for barn og unge”

Avhandlingen undersøker hvordan kunnskap og kuriosa er samlet, ordnet og forstått i henholdsvis Einar Øklands "Ingenting meir" (1976), Svein Nyhus’ "Verden har ingen hjørner" (1999/2002) og Ragnar Hovlands "Verdt å vite [trur eg]" (2002). Dette materialet blir lest parallelt med relevante tekster av den tyske tenkeren og forfatteren Walter Benjamin (1892-1940). Benjamins montasjetenkning er også utgangspunkt for avhandlingens metode og utforming.

"Kunnskap og kuriosa. Merkverdige lesninger av tre norske tekstmontasjer for barn og unge" er skrevet i tilknytning til NFR-prosjektet ”Kunstfagdidaktikk” ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Teorirammen for prosjektet er den klassisk-retoriske tradisjonen i møte med utfordringer fra nyere språkfilosofi, estetisk teori og hermeneutikk.

Tekstene av Økland, Nyhus og Hovland er undersøkt i fire bolker. Én tar for seg tekstmaterialets status som samlinger. To separate bolker undersøker hvordan utvalgte tekster fra disse samlingene utforsker og utfordrer konvensjonelle ordensmåter og inventarier i henholdsvis topografisk og biografisk barnelitteratur. Avslutningsbolken undersøker hvordan samlingene, utforskingen og utfordringen er en del av en kunnskapsteoretisk tenkning og praksis hos Økland, Nyhus og Hovland. I avhandlingen etableres sammenhenger mellom tekster for barn og unge og en rekke tekstlandskap denne litteraturen ikke vanligvis blir lest i forhold til. Slik åpner dette arbeidet seg mot og viser vei til en rekke uutforskete områder, emner og problemstillinger innenfor barnelitteraturforskningen spesielt, men også allmenn litteraturvitenskap generelt.

Personalia:
Nina Goga (1969) tok cand.philol.-graden i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen i 1993. I perioden 2005-2007 har hun vært stipendiat ved Høgskolen i Bergen.

Tid og sted for prøveforelesningen:
05.06.2008, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Om barnelitteraturens egenart i et genreteoretisk lys"
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.06.2008, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Nina Goga, tlf. 416 32 707, epost: ngo@hib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.