Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

En semantisk studie av det franske pronomenet ON

Anje Müller Gjesdal   
Anje Müller Gjesdal disputerer fredag 10. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Étude sémantique du pronom ON dans une perspective textuelle et contextuelle”.

Det franske ON kan som det tilsvarende norske MAN/EN brukes i forskjellige betydninger: som ubestemt (”Man lærer så lenge man lever”) eller som visende til bestemte personer (”Man ble enige om å utsette saken til neste møte”). Det franske ON brukes svært ofte i betydningen ”vi”, og det kan være vanskelig for fremmedspråkinnlærere å kunne skille mellom de to betydningene av ON. Denne flertydigheten gjør det også vanskelig å oversette direkte mellom fransk og norsk.

Denne avhandlingen undersøker derfor tolkningen av ON på bakgrunn av moderne teorier om språkforståelse. I tråd med disse teoriene kan en si at ordene ikke forstås ett og ett, men som ”blokker” av ord som påvirker hverandre. I vårt tilfelle vil det flertydige ON måtte tolkes ut fra andre språklige uttrykk i sammenhengen for å angi en riktig betydning.
Avhandlingen presenterer analyserer av en større tekstsamling for å gi en oversikt over bruken av ON i moderne fransk. Disse analysene forsøker å gjøre rede for hvordan tolkningen skjer, og ikke minst hvilke uttrykk som er viktige.

I tillegg presenteres analyser av ulike sjangrer som poesi og vitenskapelige tekster som viser at sjanger, teksttype og kommunikasjonssituasjon har mye å si for tolkningen.

Personalia:
Anje Müller Gjesdal er født i 1976 og er oppvokst i Bergen. I 2003 ble hun cand. philol. med hovedfag i fransk. I stipendperioden har hun vært tilsatt ved Institutt for fremmedspråk hvor hun nå jobber som førstelektor. Arbeidet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.10.2008, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Anje Müller Gjesdal, tlf. 41507342 , epost: Anje.Gjesdal@if.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.