Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Simuleringsmodeller i GIS for ressurs- og miljøstudier

Sameh Gharib   
Sameh Gharib disputerer mandag 8. desember 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Synthesizing System Dynamics and Geographic Information Systems in a new method to Model and Simulate Environmental Systems"

I avhandlingen presenterer forfatteren en metode som han har utviklet for integrering av systemdynamikk (SD), en metode for modellering og simulering av sammensatte systemer som utvikler seg over tid, med geografiske informasjonssystemer (GIS) som nyttes til å fremstille datamaskinelle kart. På den måten kombinerer forfatteren fremstillinger i rom og tid og gjør det mulig å studere prosesser som utvikler seg i alle fire dimensjoner.

I mange sammenhenger fattes beslutninger i samfunnet kun med tanke på kortsiktige, lokale effekter. Metoden som forfatteren benytter seg av, SDGIS, gjør det mulig også å studere langsiktige og fjerntliggende konsekvenser av tiltak som gjøres i ulike deler av et system og, ikke minst, samspillet dem imellom.

Formålet er å bidra til å bedre vår forståelse av utviklingen i systemer som har en omfattende geografisk utbredelse, og som eksempelvis kan danne grunnlag for utvikling og evaluering av strategier for utnyttelse av ressurser og forvaltning av miljøet. I avhandlingen understrekes behovet for å utnytte vår forståelse av systemets struktur som grunnlag for studiet av systemets utvikling - både for fremskrivninger over tid og som utgangspunkt for utvikling av tiltak som kan virke gunstig på den fremtidige utviklingen.

Forfatteren utvikler et begrepsapparat for integrasjon av SD og GIS og et nytt og omfattende programvareverktøy for datamaskinell modellering, simulering og fremstilling av komplekse, dynamiske, geografisk fordelte systemer. I utviklingen av verktøyet tar han for seg svakheter ved verktøy som tidligere er blitt utviklet med tilsvarende siktemål.

Metoden som presenteres i avhandlingen, og de tilhørende teknikkene som kandidaten har utviklet, kan anvendes i en lang rekke sammenhenger, - spesielt der sosiale og naturlige prosesser samvirker i tid og rom. For å dokumentere dets anvendelighet og effektivitet, brukes verktøyet i utvikling av prinsipper for drift av overrislingsanleggene i Nil-deltaet, - et komplekst system av elver, kanaler, pumper og sluser som strekker seg fra Kairo i sør til Middelhavet i nord og i en bredde på ca. 300 km.

Personalia:
Sameh Gharib er egyptisk statsborger. Han har en MSc. i Regional & Urban Planning (1999) fra Cairo University; en høyere diplom-utdanning i geografiske informasjonssystemer (GIS) og fjernmåliing (RS) (1995) fra Information Technology Institute, Cairo. Han har en BSc. i Landscape & Architecture (1987), fra Faculty of Engineering, Cairo University. Fra 1994 og fram til påbegynt doktorgradsutdanning har han arbeidet som GIS-ekspert ved Information and Decision Support Centre (IDSC) i Cabinet of Ministers, Egypt. I det siste har Gharib også arbeidet som konsulent i store FAO-finansierte utviklingsprosjekter i Midt-Østen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.12.2008, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Approaches to Visualizing Dynamic Spatial Models for Simulating the Effects of Resource Planning and Management Decisions”
Sted: Stort Auditorium, Lauritz Melzers Hus, Fosswinckelsgt. 6.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.12.2008, kl. 13.15, Stort Auditorium, Lauritz Melzers Hus, Fosswinckelsgt. 6

Kontaktpersoner:
Sameh Gharib, epost: sameh.gharib@ifi.uib.no; sameh.gharib@nhh.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.