Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Luftveissymptomer som risikofaktor

Anne Frostad   
Anne Frostad disputerer fredag 5. september 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Respiratory symptoms as risk factor for mortality from all causes and from respiratory and cardiovascular disease and for incidence of lung cancer, a 30-year follow-up of a community study in Oslo.”

Symptomer fra luftveiene som hoste, piping i pusten og tungpusthet ved gange i motbakke, på flatmark eller i ro, er noen av hovedårsakene til at folk kontakter lege i dag. Studien undersøkte sammenhengen mellom luftveissymptomer oppgitt på ett tidspunkt og generell dødelighet, dødelighet av hjerte- og lungesykdommer og forekomst av lungekreft de påfølgende 30 årene. I denne befolkningsstudien der 20000 menn og kvinner i Oslo utgjorde datagrunnlaget, svarte 89% på et spørreskjema. Halvparten oppgav at de hadde symptomer fra luftveiene. I alle resultatene er det justert for alder, kjønn, røykevaner og eksposisjon for støv og gass på arbeidsplassen.

Studien viser at alle former for luftveissymptomer er en risikofaktor for en for tidlig død av alle årsaker, av obstruktive lungesykdommer og av ishemisk hjertesykdom i forhold til de som ikke har slike symptomer. Den sterkeste sammenhengen ble vist for de som hadde oppgitt at de hadde alvorlig tungpusthet, som tungpusthet ved gange på flatmark eller i ro. Men også hostesymptomer utgjorde en risiko for en for tidlig død. Risikoen ble også påvist for de uten hjerte- og lungesykdom ved start. Denne risikoen øker med antall symptomer personen har. Sammenhengen mellom luftveissymptomer og dødelighet av lungebetenelse og hjerneslag er ikke så tydelig. Når det gjalt lungekreft var det spesielt de som oppga hoste som hadde økt risiko for utvikling av denne kreftformen.

Studiens resultater peker på at man må ta luftveissymptomer alvorlig. Symptomer fra luftveiene kan være tegn på inflammasjon i lunger og luftveier, og kan være til stede før andre kliniske tegn til sykdom. Hvis man reduserer denne inflammasjonen, kan man trolig også minske dødeligheten.

Avhandlingen utgår fra Institutt for Indremedisin, Universitetet i Bergen og er utført ved Kreftregisteret i Oslo. Hovedveileder har vært professor Amund Gulsvik, Institutt for Indremedisin, Universitetet i Bergen.

Personalia:
Anne Frostad, født 1955 er bosatt i Oslo. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Univesitetet i Oslo i 1990, ble godkjent spesialist i indremedisin i 2000 og grenspesialist i lungemedisin i 2002. Hun arbeider nå som overlege ved Lungeavdelingen på Aker Universitetssykehus i Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.09.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Håndtering av pasienter med alvorlig lunge- og hjertesykdom - likheter og forskjeller"
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.09.2008, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Anne Frostad, tlf 22894000 / 90958737, epost: anne.frostad@online.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.