Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Statistisk kvantifisering av effekt av forebyggende sykdomstiltak

Geir Egil Eide   
Geir Egil Eide disputerer fredag 18. april 2008 for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Attributable fractions used for partitioning risk and evaluating disease prevention. Concepts, estimation, interpretation and presentation.”

En sykdom har vanligvis flere årsaker og forhøyet forekomst i en befolkning kan forebygges på mange måter. Statistiske metoder for å estimere hvor stor prosentandel av en sykdoms forekomst som kunne vært forhindret ved å eliminere eller redusere eksponering for forskjellige skadelige påvirkninger er sentrale hjelpemidler ved planlegging av forebyggende tiltak. I et befolkningshelseperspektiv kan eliminering av en svært utbredt eksponering med litt forhøyet sykdomsrisiko være like effektivt som å eliminere en sjelden eksponering med høy sykdomsrisiko. Andelen sykdomstilfeller som kan forhindres ved å fjerne en eksponering sies å være eksponeringens tilskrivbare andel av sykdomsforekomsten. Ved flere eksponeringer beregnes en samlet tilskrivbar andel av sykdomsforekomsten. Begrepet er benyttet i globale og lokaliserte studier av strategier for forebygging av sykdom eller død.

Avhandlingen består av 5 artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og en sammenskriving. Den utvikler formler for tilskrivbare andeler i tilfeller med mange påvirkende faktorer. Den viser hvordan effekten på en sykdoms forekomst av å fjerne eksponeringer stegvis i forskjellige rekkefølger kan estimeres og den foreslår en metode for hvordan andeler av sykdomsforekomst kan fordeles på de påvirkende faktorer på en hensiktsmessig måte med eksempler fra bl.a. Hordalandsundersøkelsen av kronisk lungesykdom. Dette kan benyttes til fordeling av ansvar for eksempel i erstatningsspørsmål der en sykdom kan ha flere årsaker. Metodikken er fundert i sannsynlighetsteori for rettferdig fordeling av spillgevinst på enkeltindivider med forskjellig innsats i en koalisasjon. Avhandlingen peker dessuten på fremtidige utviklingsmuligheter av statistisk metode for estimering av tilskrivbar andel der en også tar hensyn til tid fra eksponering til sykdom. Artikler i avhandlingen er sitert av forskningsgrupper ved Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre som arbeider med forebygging av sykdom.

Avhandlingen utgår fra ISF og er utført ved KKF. Veileder har vært prof. Ivar Heuch, Matematisk institutt, UiB.

Personalia:
Eide er født i Bergen i 1951. Han ble cand. real. i matematisk statistikk ved UiB i 1977 og arbeidet som forsker ved Seksjon for medisinsk informatikk og statistikk, UiB 1978-1988, førsteamanuensis ved Institutt for matematikk og statistikk, Norges handelshøyskole 1988-1999, og har siden 1999 vært biostatistiker ved Kompetansesenter for klinisk forskning (KKF), Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis II ved Seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk, Institutt for samfunnsmedisinske fag (ISF), UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
17.04.2008, kl. 14:15. Selvvalgt emne: "Muligheter ved fraksjonell polynomisk regresjon.”
17.04.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Tilskrivbar andel i kreftepidemiologi. Hva er den praktiske nytten?”
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland universitetssykehus, Jonas Lies vei 91,

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.04.2008, kl. 11:15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland universitetssykehus, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Geir Egil Eide, tlf. 55 97 55 34, epost: Geir.Egil.Eide@haukeland.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengjelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.