Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Ted Hughes' poetiske prosjekt

Janne Stigen Drangsholt   
Janne Stigen Drangsholt disputerer fredag 11. april for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Why is there something rather than nothing? The Quest for Meaning in the Poetry of Ted Hughes.”

Lyrikeren Ted Hughes (1930-1998) regnes som en av de viktigste størrelsene i britisk etterkrigslitteratur. Hughes’ produksjon inneholder barnebøker, skuespill, teoretiske tekster, anmeldelser, samt oversettelser av klassiske tekster. Diktningen hans er ofte blitt tolket i lys av de tidlige diktsamlingene The Hawk in the Rain (1957) og Lupercal (1960), med fokus på lyriske skildringer av naturen. Ved å konsentrere seg om den mytiske vendingen som fant sted med Wodwo (1967), representerer avhandlingen et alternativ til den normative lesningen av Hughes. Avhandlingen tar utgangspunkt i tre diktsamlinger fra 1960 og 70-tallet: Wodwo (1967), Crow (1972) og Cave Birds (1978), som sammen presenterer et stort og mangesidig dikterisk univers. Gjennom nærlesninger utforsker Stigen Drangsholt samlingenes grunnleggende prosjekt; å gi navn til det som alltid er 'noe annet'. Gjennom en mytisk metafor som plasseres helt på grensen av hva mennesket kan erfare forsøker Hughes å formulere meningsbærende strukturer som kan rokke ved den vestlige kulturs problematiske oppdeling av virkeligheten i motsetningspar. Samtidig som Hughes hele tiden problematiserer sitt eget prosjekt er diktergjerningen styrt av en grunnleggende tro på poesien som en legende kraft med potensial til å bøte på det han ser på som vår kulturs værensglemsel.

Avhandlingen legger også vekt på den etiske dimensjonen til Hughes' prosjekt, som går ut på å åpne det mennesklige subjektets blikk for den andre. Gjennom å oppheve todelingstanken vil man kunne åpne et rom hvor mennesker får muligheten til å anerkjenne hverandre fullt og helt. Avhandlingen undersøker hvordan Hughes' utforskende metaforer skaper korte øyeblikk av innsikt og erkjennelse og dermed legger grunnlag for en friere mellommennesklig samhandling. På denne måten demonstrerer han også den sentrale rollen mytiske og metaforiske fortellinger har i menneskets liv og tenkning. Utforskningen av Hughes’ lyriske verker skjer i dialog med teoretikere og filosofer som Jacques Derrida, Jean-Luc Marion, Julia Kristeva, Jean-Luc Nancy og Martin Heidegger.

Personalia:
Janne Stigen Drangsholt (1974) er født og oppvokst i Sandnes. Hun er cand. philol. fra Universitetet i Bergen og er førstelektor ved Institutt for fremmedspråk.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.04.2008, kl. 09:30, Aud. B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Janne Stigen Drangsholt, tlf. 99 24 58 60, epost: janne.drangsholt@if.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.