Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Dyreplankton i arktiske strøk

Malin Daase   
Malin Daase disputerer 6. februar for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Mesozooplankton distribution in Svalbard waters: Calanus spp. and its relationship to hydrographic variability”

For å forstå hvordan klimaendringer påvirker det arktisk marine økosystemet er det nødvendig å øke kunnskapen om artssammensetning, fordeling og tilpassinger i atferds- og livshistorievalgene til de økologisk viktige artene. Daase har i sitt arbeid undersøkt hvordan dyreplanktonsamfunnet varierer i farvannet rundt Svalbard. I denne delen av Arktis sørger innstrømmende Atlanterhavsvann for at sørlige og nordlige arter sameksisterer. Avhandling beskriver geografiske variasjoner i dyreplanktonsamfunnet hovedsakelig som forskjeller i mengde av arter og ikke som klare forskjeller i taksonomisk sammensetning. Videre kvantifiserer hun sammenhenger mellom miljøvariable som hydrografi og batymetri og fordelingen av dominerende dyreplanktonarter.

Den atlantiske arten raudåte (Calanus finmarchicus) og to beslektede arktiske arter Calanus glacialis og Calanus hyperboreus er økologisk svært viktige i undersøkelsesområde. I avhandlingen tar Daase for seg disse tre artene spesielt og undersøke mer nøye hvordan deres fordeling er relatert til miljøvariasjon. Gjennom et års observasjoner av Calanus populasjonene i en fjord på Svalbard sannsynliggjøres at de tre artene kan sameksistere i det Arktiske miljø. Avhandling undersøker også hvordan forskjell i vertikal fordelning av Calanus populasjonene kan forklares med forskjell i lysfordeling og mortalitetrater.

Videre utviklet Daase kvantitative modeller for hvordan mengde av atlantiske og arktiske Calanus arter varierer med vannmassenes egenskaper. Disse studiene sannsynliggjør at en videre oppvarming av havet fil føre til en reduksjon av mengden av de relativt store arktiske Calanus artene mens den mindre atlantiske arten vil øke i forekomst. Modellene indikerer at total Calanus biomasse vil endre seg lite i studieområdet. Dette kan ha betydning for de artene av fisk, fugl og pattedyr som beiter på Calanus og er avhenging av byttedyr av en viss størrelse.

Personalia:
Malin Daase er født i 1974 i Hamburg, Tyskland. Hun fikk sin mastergrad i biologi (”Diplom Biologe”) i 2001 ved Universitetet i Kiel, Tyskland. Doktorgradsarbeidet er utført ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.02.2008, kl. 14:00, ”Lassegrotta”, Universitetssenteret på Svalbard, Longyearbyen

Kontaktpersoner:
Malin Daase, tlf. 79 02 33 32, epost: malin.daase@unis.no
Mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.