Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Gjenbruk av programvaremodeller

Solveig Bjørnestad   
Solveig Bjørnestad disputerer fredag den 30. mai 2008 for dr. polit graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Analogical Reuse of Object-Oriented Analysis Models”.

Et viktig mål for programvareindustrien har gjennom flere tiår vært å tilstrebe størst mulig grad av gjenbruk av programkode i utviklingen av nye programmer. I praksis har dette vist seg vanskelig å oppnå, en løsning på en programmeringsoppgave er aldri helt lik tidligere løsninger. Det er problemer knyttet til hvordan kunnskap om tidligere løsninger skal lagres, gjenkjenning av relevante løsninger for program som er under utvikling og hvordan en skal organisere prosessen fram mot en løsning på det nye problemet.

Avhandlingen vektlegger betydningen av å kunne identifisere gode gjenbrukskandidater tidligst mulig i utviklingsprosessen av nye programmer. I den tidlige analysefasen utvikler man gjerne grafiske modeller som viser hvordan programkomponenter skal samvirke. Med utgangspunkt i slike modelleringsteknikker, benyttes analogisk resonnering for å identifisere de modellene som ligner på dem som er under utvikling. Bjørnestad viser hvordan man effektivt kan identifisere modeller som er semantisk like ved å knytte modellene sammen i et nett av semantiske termer. Kunnskap om modellenes struktur brukes så for å finne modeller med både semantisk og strukturell likhet.

Personalia:
Bjørnestad er født i Bergen og tok cand.polit-eksamen ved Institutt for informasjonsvitenskap i 1987. Hun arbeidet en periode ved Christian Michelsens Institutt på Senter for Petroleumsøkonomi. Fra 1988 har hun arbeidet ved Institutt for informasjonsvitenskap og senere ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.05.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Discuss the future direction of reuse research in software engineering in light of modern theories in the field (such as Ye & Fischer) and describe how you would extend your own research in the future".
Sted: Auditoriet i U. Pihls hus, Professor Keyser gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.05.2008, kl. 10:15, Auditoriet i U. Pihls hus, Professor Keyser gate 1.

Kontaktpersoner:
Solveig Bjørnestad, tlf. 55584130, epost: Solveig.Bjornestad@infomedia.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.