Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Land og makt i Vella Lavella, Solomons Islands

Arne Cato Berg   
Arne Cato Berg disputerer fredag 30. mai 2008 for dr. polit.–graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen:

“"A chief is a chief wherever he goes”; land and lines of power in Vella Lavella, Solomon Islands”

Studien er basert på 20 måneders feltarbeid i Salomonøyene og tar for seg forholdet mellom tradisjonelle og nyere maktformer i forhold til landkonflikter i det nordvestre hjørnet av øyen Vella Lavella. Dette er en studie som utvider analyser av makt i både tid og rom i forhold til moderne tømmerhugst i området. Gjennom en analyse av egne og historiske data fra slutten av 1900-tallet og frem til i dag, vises det hvordan aktører som koloniregjering, handelsmenn og kirkesamfunn alle har hatt en medvirkende rolle i det som i dag utspilles som landkonflikter. Studien baserer seg i hovedsak på en oppfølging av en konflikt over en syvårsperiode, fra 1996 til 2002, og det vises her hvordan rettsavgjørelser innenfor rammen av en moderne stillehavstat har følger for lederskap og slektskap på landsbynivå.

Studien er således en bredt anlagt analyse av makt, slektskap og land, og følger disse gjennom tid og rom. Den romlige dimensjonen er utvidet gjennom en oppfølging av mennesker og hendelser i landsby, distriktshovedstad og hovedstad. Det legges her vekt på at tømmerhugst var en av de få økonomiske aktiviteter som faktisk var i vekst under borgerkrigen i Salomonøyene, og det vises hvordan dette kan forstås innenfor rammen av moderne lederskap. Det legges vekt på at moderne politikk i Honiara, hovedstaden i Salomonøyene, er knyttet til prosesser og mennesker gjennom personlige relasjoner fra mikro- til makronivå. Det er gjennom en påvirkning av disse menneskene og relasjonene at utenlandske aktører kan påvirke beslutningsprosesser knyttet til hugsttillatelser i landsbyer. Gjennom å ta alle disse faktorer og nivåer med i betraktning ser man både implikasjoner av avskogning på et nasjonalt og et lokalt nivå.

Personalia:
Arne Cato Berg kommer fra Moss. Han tok cand.polit.-graden i 2000 ved Institutt for sosialantropologi, UiB. Siden 2000 har han vært NFR-stipendiat ved UiB frem til 2005, og deretter i midlertidig stillinger ved samme sted frem til 2008. Han er nå ansatt som forsker på et prosjekt ved Institutt for sosialantropologi, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.05.2008, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Relations of power: Hierarchy and the state in Melanesia and beyond"
Sted: Stort auditorium, Studentsenteret, Parkveien 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.05.2008, kl. 10:15, Stort auditorium, Studentsenteret, Parkveien 1

Kontaktpersoner:
Arne Cato Berg, tlf 55589355,, epost: cato.berg@sosantr.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.