Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Barn med alvorlig og akutt underernæring i Uganda

Hanifa Bachou   
Hanifa Bachou disputerer 3. juni 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The challenge of improving the management of hospitalised children with severe acute malnutrition in Uganda”

Dødelighet hos barn på sykehus med alvorlig og akutt underernæring er fremdeles svært høy i mange lavinntektsland. Manglende omsorg for den enkelte pasient i en offentlig helsetjeneste med dårlig kvalitet og få ressurser er en viktig årsak til den høye dødeligheten. WHO (Verdens Helseorganisasjon) har kommet med standardiserte retningslinjer for håndtering av barn med akutt og alvorlig underernæring. Det er ønskelig med behandling av barn på sykehus etter disse retningslinjene, men dette krever ofte mer ressurser enn det som er tilgjengelig i lavinntektsland. Studien identifiserer faktorer som bidrar til økt dødelighet hos barn på sykehus. Studien har også prøvd ut enkle og lite ressurskrevende tiltak for å redusere dødeligheten hos barn på sykehus.

Studien ble utført i Kampala, hovedstaden i Uganda, på Mulago sykehus, Ugandas største universitetssykehus. Mulago sykehus er på størrelse med Haukelands Universitetssykehus, og hvert år innlegges over 1000 barn med alvorlig underernæring. En fjerdedel av disse barna dør. Studien inkluderte 450 innlagte barn med alvorlig og akutt underernæring under 5 år i 2003. Det ble gjort en oppfølgingsstudie i 2004. Det ble samlet inn data om sosiale og demografiske forhold i tillegg til prøver av blod og urin. Røntgen av lungene og HIV-test ble tatt ved innleggelse for å avdekke muligheten både for HIV og tuberkulose og andre lungesykdommer. Barna ble fulgt opp til de ble skrevet ut eller til de døde på sykehuset.

Studien viser at de fleste dødsfallene skjedde under den første uken etter innleggelse. Disse dødsfallene var ofte assosiert med blodoverføring eller tilførsel av intravenøs væske. Adekvat bruk av blodoverføringer og intravenøs væske hos denne sårbare pasientgruppen ble derfor fremmet i oppfølgingsstudien. Det viste seg at tiltakene førte til en betydelig nedgang i dødsfall knyttet til blodoverføring og intravenøs væsketilførsel, men totalt sett førte det ikke til nedgang i dødeligheten hos barn på sykehus. Det kan forklares med at barn med alvorlig og akutt underernæring ofte har andre alvorlige sykdommer som HIV og andre alvorlige infeksjoner som for eksempel hjernehinnebetennelse, lungebetennelse, diaré, malaria og blodforgiftning. Det er viktig å få gjennomført WHOs standardiserte retningslinjer for behandling av barn med alvorlig og akutt underernæring i sin helhet da disse lite ressurskrevende tiltakene ikke bidro til å redusere dødeligheten blant barn på sykehus. Derfor må man tilføre mer ressurser til helsetjenesten for å bidra til å oppfylle Tusenårsmål nr 4 som er å senke barnedødeligheten med 75 % fra 1990 til 2015.

Personalia:
Hanifa Bachou er født i Uganda i 1958. Hun har legeeksamen (MBChB) fra Makerere University, mastergrad i ernæring fra University of Queensland, Australia, og mastergrad i International Health fra Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen, Norge. Hanifa Bachou er ansatt ved Mwanamugimu Nutrition Unit ved barneklinikken ved Mulago Hospital, Uganda. Forskningen er finansiert av NUFU (Norad) via et samarbeidsprosjekt mellom Senter for Internasjonal Helse (SIH) ved Universitetet i Bergen og Department of Paediatrics and Child Health, Makerere University Medical school. Professor Thorkild Tylleskär (SIH) har vært hovedveilder og Professor James Tumwine (Makerere University) har vært medveileder sammen med Dr Robert Mwadime ved Regional Centre for Quality of Health Care, Makerere University, Uganda.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.06.2008, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Reducing mortality among severely malnourished children in Ugandan hospitals: actions needed. “
Sted: Auditoriet, Barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.06.2008, kl. 09:15, Auditoriet, Barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Hanifa Bachou, tlf. +256 414 530324, epost: sab@utlonline.co.ug
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.