Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

IKT-kompetanse og design av teknologiske brukergrensesnitt

Vibeke Vold   
Vibeke Vold disputerer fredag 2. november, 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Age-related developmental aspects in technological interface design”.

I avhandlingen stilles spørsmålet hvordan aldersrelaterte forskjeller i IKT-kompetanse og bruk bør håndteres i design av teknologiske brukergrensesnitt. Utgangspunkt er en reell case, nettbaserte engelskprøver, som ble utviklet for fire klassetrinn i det norske skoleverket (4., 7., 10. og 11. klasse). I 2005 vedtok den norske regjeringen at nasjonale prøver skulle brukes for å evaluere elevers kompetanse og ferdigheter på utvalgte klassetrinn. Prosjektet ”Bergen interaktive tester i engelsk” (BITE-IT) var ansvarlig for å utvikle nettbaserte prøver i engelsk. Avhandlingen beskriver en serie empiriske undersøkelser hvor ferdigheter og IKT-kompetanse til unge brukere er studert. Elevenes samspill med brukergrensesnittet ble observert og deres problemer registrert. Etter en gjennomgang av tidligere studier ble det ikke funnet noen eksisterende forskningsinstrumenter for å vurdere brukertilfredshet med grensesnittdesignen for ungdom. Et spørreskjema for å måle brukervennlighet ble utviklet for å kunne identifisere unges preferanser og karakteristika. Barns og ungdoms IKT-kompetanse ble også undersøkt i henhold til en teoretisk analysemodell for IKT-kompetanse. Et spørreskjema basert på denne modellen ble utviklet og viser hvordan teknologiske ferdigheter og kompetanse for denne målgruppen kan bedømmes. En viktig del i avhandlingen er design og utvikling av forskningsinstrumenter spesielt tilpasset ungdom.

Funn viser at kompetanse i og bruk av IKT øker med alderen. Gutter og jenter hadde noe forskjellige erfaringer, men forholdsvis lik kompetanse. Aldersrelaterte forskjeller mellom elever har blitt funnet innen håndtering av høynivåabstraksjoner, visuelle metaforer og noen motoriske ferdigheter. I avhandlingen diskuteres hvordan disse forskjellene i IKT-kompetanse og bruk kan håndteres i teknologiske brukergrensesnitt. Bruk av teknologi som måleinstrument ved testing av elevferdigheter i skolen stiller nye krav til elevers IKT-kompetanse. Denne studien antyder at barn og ungdom i den digitale æra har behov for en annerledes læring og opplæringsstøtte enn tidligere generasjoner. Det påpekes også, basert på empiriske funn, at det ved utvikling og bruk av teknologi er svært viktig å ta høyde for at effektiviteten til det teknologiske brukergrensesnitt kan være avhengig av målgruppens karakteristika.

Personalia:
Vibeke Vold ble uteksaminert cand. polit. i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2001. Hun har vært stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap og har også vært tilknyttet forskningssenteret InterMedia i Bergen. Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norges forskningsråd, Institutt for informasjons- og medievitenskap og InterMedia. Veileder har vært professor Konrad Morgan, tidligere leder for InterMedia ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.11.2007, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Gender dimensions of human response to New Media Technologies"
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.11.2007, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Vibeke Vold, mob.: 900 13 289, epost: vibeke.vold@infomedia.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.