Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Biologiske markører for oppfølging av tykk- og endetarmskreft

Kjetil Søreide   
Kjetil Søreide disputerer onsdag 14. november 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Metachronous and recurrent cancer development in colorectal neoplasia. Clinical aspects, molecular biomarkers and proteomic patterns in surveillance and risk evaluation.”

Forekomsten av kolorektal (tykk- og endetarms) kreft i Norge er doblet siden 1960-årene, og forekomsten er nå høyest i Norden. I Norge oppdages rundt 3 500 nye tilfeller av denne kreftformen per år. Antallet polypper (forstadier til kreft) er enda høyere. Avhandlingen er basert på rundt 200 pasienter med kolorektal kreft og nær 400 pasienter med polypper hvor vi har studert kliniske og tumorbiologiske egenskaper.

Utviklingen til denne kreftformen skjer via polypper. Således kan fjerning av polypper forhindre kreft. Imidlertid er det bare et fåtall av polyppene som utvikler kreft, og det er derfor viktig å identifisere disse polyppene.

Regulering av celledeling og celledød (apoptose) spiller en viktig rolle både for initiering og vekst av kreftsvulster og forstadier. Hos pasienter med polypper fant vi at spesielt proteinet survivin og ensymet telomerase (hTERT) var økt hos de pasientene som senere utviklet kolorektal kreft. Resultatene er av betydning for tumorbiologisk forståelse av kreftutvikling og oppfølging av pasienter med polypper i tykktarmen.

Kirurgi er eneste helbredende behandling, men selv etter kirurgi vil rundt halvparten få tilbakefall av sykdommen. Det er derfor anbefalt systematiske oppfølgingsrutiner i Norge for å oppdage tilbakefall. Vi fant at to tredeler av pasientene gjennomførte slik oppfølging. Etterlevelse, kostnader og diagnostisk nytte varierte for bruk av blodprøver på tumormarkør (CEA), røntgenundersøkelser, og koloskopi (tarmspeiling). Hos en begrenset andel pasienter ble sykdommen oppdaget før den gav symptomer og hvor ny kirurgi var mulig.

Kolorektal kreft kjennetegnes ved genetisk instabilitet i bestemte molekylære signalveier. Vi fant at pasienter med mikrosatelitt instabilitet hadde større risiko for å utvikle tilbakefall, eller ny kreft i tarmen, mens de uten hadde større fare for spredning til lever, lunge og andre steder. Dette kan brukes til mer målrettet oppfølging etter kirurgi.

Våre studier viser at genetiske egenskaper og proteiner har betydning for kreftutvikling og risiko for tilbakefall for pasienter med kolorektale svulster. Resultatene fra undersøkelsen bidrar til økt forståelse av biologiske mekanismer ved denne kreftformen, noe som er viktig for risikoinndeling og oppfølging av pasientene.

Personalia:
Kjetil Søreide (f. 1977) kommer fra Stavanger. Han studerte medisin ved Universitetet i Freiburg, Tyskland og avla medisinsk embetseksamen i 2003. Avhandlingen er utført mens han jobbet ved hhv. kirurgisk og patologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus. Siden 2006 har han også vært medisinsk redaktør i Tidsskriftet for Den norske lægeforening. Han jobber nå ved Kirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.11.2007, kl. 16:15. Oppgitt emne: “Molecular markers for screening in colorectal neoplasia”
Sted: Aulaen, Stavanger universitetssjukehus, Armauer Hansens vei 20, 4068 Stavanger

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.11.2007, kl. 10:15, Aulaen, Stavanger universitetssjukehus, Armauer Hansens vei 20, 4068 Stavanger

Kontaktpersoner:
Kjetil Søreide, tlf. 92 28 15 57, epost: ksoreide@mac.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.