Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Mestringsforventninger og tilpasningsevne i militære internasjonale operasjoner

Ole Asbjørn Solberg   

Cand. Polit. Ole Asbjørn Solberg disputerer 14. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Peacekeeping Warriors - a longitudinal study of Norwegian peacekeepers in Kosovo”

Mestring i en militær kontekst har tradisjonelt vært forbundet med faktorer som evne til å ”holde hodet kaldt”, drill av spesifikke ferdigheter og sterk tro på å lykkes med oppdraget. Dagens militære internasjonale fredsstøtte operasjoner stiller krav til å kunne håndtere et spekter av nye og ofte ”uløselige” oppgaver i en kontekst preget av tvetydighet og uforutsigbarhet. Doktorgradsarbeidet tar derfor utgangspunkt i en hypotese om at tradisjonell militær trening og kriterier for seleksjon av soldater ikke lengre er tilpasset de nye kravene. Arbeidet bygger på en studie av en norsk bataljon under forberedelsene og gjennomføringen av et seks måneder langt fredsbevarende oppdrag i Kosovo. De empiriske studiene søker å belyse problemstillingene både med en tradisjonell variabel tilnærming (hvilke faktorer har betydning?) og en individtilnærming (hva kjennetegner individer som tilpasser seg godt?).

Samlet viser avhandlingen at tilpasningsevne i militære internasjonale operasjoner er forbundet med personlighet, evne til å takle vanskeligheter generelt og militære ferdigheter. Tidligere erfaring fra lignende operasjoner har betydning for utvikling av forventninger om egen mestringskapasitet før et oppdrag, men har mindre innvirkning på funksjonsdyktighet over tid. Avhandlingen viser også at soldatene velger ulike strategier for tilpasning til hverdagen i et operasjonsområde. De som tilpasser seg best ser ut til å ha evne til å oppfatte vanskelige situasjoner som utfordringer i stedet for problemer, de skaper gode relasjoner med andre, de er konstruktive, lærevillige og har god støtte fra familien hjemme. Det ser dermed ut til at de beste soldatene også mestrer utfordringer i livet utenfor den militære konteksten.

Resultatene har betydning for videreutvikling av modeller for mestring i en militær kontekst som inkluderer personlighet og følelser. Avhandlingen støtter modeller som vektlegger betydningen av sosial støtte og sinnsstemning for oppfatning av og håndtering av vanskelige situasjoner. Resultatene er sammenfallende med uttalelser fra personell med erfaring fra internasjonale operasjoner som fremhever fleksibilitet, ydmykhet, toleranse og evne til å takle frustrasjon som typiske kjennetegn ved de soldatene som mestrer nye utfordringer.

Personalia:
Ole Asbjørn Solberg er født i Levanger 1965. Han ble utnevnt til Cand.Polit. med hovedfag i psykologi ved Universitetet i Trondheim i 1997. Doktorgradsprosjektet er gjennomført med støtte fra Luftforsvaret, Militærpsykologiprosjektet ved Sjøkrigsskolen og Forsvarshögskolan i Stockholm. Professor Jon Christian Laberg ved Universitetet i Bergen har vært hovedveileder. Solberg er oberstløytnant i Luftforsvaret og har i løpet av perioden som doktorgradskandidat også fullført en to-åring høyere militær utdanning ved Forsvarshögskolan. I dag jobber Solberg som avdelingssjef og fagansvarlig for lederutvikling ved Forsvarets Stabsskole i Oslo. Solberg er beordret til tjeneste som Deputy Chief Civilian Military Cooperation ved EU’s hovedkvarter i Sarajevo, høsten 2007.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.06.2007, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Methodological issues in conducting longitudinal studies of psychological processes"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.06.2007, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Ole Asbjørn Solberg, tlf. 906 408 05, epost: ole.asbjorn.solberg@c2i.net
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.