Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Genetikk, medisin og samfunn

Kjetil Rommetveit   
Kjetil Rommetveit disputerer fredag 30.mars for Dr.art graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Biotechnology: Action and Choice in Second Modernity"

Avhandlingen tar for seg politiske og etiske problemstillinger i forbindelse med den såkalte ”genomiske vending” i medisinen, det vil si forandringer i medisinsk praksis som følger i kjølvannet av kartleggingen av det humane genomet. Analysen er konsentrert rundt tre handlingsorganiserende prinsipper: molekylærbiologiens sentraldogme, patentering av levende organismer og pasienters rett til selvbestemmelse. Det vises hvordan vitenskap, juss og økonomi knyttes tettere sammen i modernitetens seine fase.

Livsvitenskapene forventes å levere resultater som skal stimulere den nye, kunnskapsbaserte økonomien og samtidig forbedre helsetilbudet for befolkningen og den enkelte pasient.

Avhandlingen argumenterer for at en slik fremtidsvisjon bygger på idealiserte forutsetninger om genetisk funksjon samt på en lite realistisk forestilling om pasienter som rasjonelle beslutningstakere. Det konkluderes med at nye institusjoner og kunnskapsformer er påkrevd for en mer forsvarlig integrering av ny teknologi i medisin og samfunn.

Personalia:
Kjetil Rommetveit er født i 1972. Han har studert juss og filosofi, og avla hovedfag i vitenskapsfilosofi i 2000. Fra høsten 2002 har han vært stipendiat
ved Senter for Vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.03.2007, kl. 16:30. Oppgitt emne: ”The concept of biopower in today’s bioethics”
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skule, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.03.2007, kl. 09:30, Auditorium B, Sydneshaugen skule, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Kjetil Rommetveit, epost: Kjetil.Rommetveit@svt.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.