Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

På leting etter mørk materie

Are R. Raklev   
Are R. Raklev disputerer den 4. juni for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Supersymmetric Cascade Decays at the LHC”

Allerede i 1933 gjorde den sveitiske astrofysikeren Fritz Zwicky ved California Institute of Technology de første observasjoner av det som senere har fått betegnelsen ”mørk materie”. Ved å studere galaksehopen Coma kunne han fastslå at dens bevegelser ikke var forenelig med gravitasjonen fra den synlige massen, i form av stjerner og gasskyene som er opphavet til disse.

Til tross for at mørk materie har vært diskutert i over 70 år har vi først i nyere tid fått en presis forståelse av mengden mørk materie i universet. Gjennom de banebrytende målingene til NASAs WMAP-satelitt fra 2002 har man kunnet bestemme at disse ukjente elementærpartiklene må utgjøre omlag 85% av massen i universet. Vår nåværende forståelse av naturens byggestener begrenser seg altså til de resterende 15 prosentene.

Det er lansert mange teorier om hva mørk materie kan bestå av. Blant disse er supersymmetri en av de mest populære – en teori som forutsier at det skal finnes en tyngre, såkalt superpartner til alle typer av elementærpartiklene vi kjenner i dag. En av disse partiklene kan tenkes å være løsningen på mysteriet.

Ved Den Europeiske Organisasjon for Partikkelfysikk (CERN), utenfor Geneve i Sveits, bygges for tiden Large Hadron Collider (LHC). Dette enorme eksperimentet, som etter planen skal stå klart til bruk i begynnelsen av 2008, akselerer protoner rundt en 27 km lang ring i hastigheter svært tett opp til lysets. Ved å studere protonkollisjoner ved høye energier håper man å kunne fravriste naturen nye hemmeligheter.

Raklev har jobbet med å forbedre eksisterende teknikker og utvikle nye, for å kunne finne og måle massen til supersymmetriske partikler ved LHC. Deriblant kandidater til mørk materie, som på grunn av sin svake vekselvirkning med vanlig materie ikke kan observeres direkte. Gjennom datasimuleringer av protonkollisjoner og teoretiske beregninger har han vært med på å videreutvikle en metode basert på fordelinger av såkalt invariant masse, som er mere presis og robust mot systematiske feilkilder. Videre har Raklev jobbet med å utvide bruksområdet for slike fordelinger til flere typer supersymmetriske modeller.

Personalia:
Are R. Raklev er født i 1976 og oppvokst i Kirkenes og Trondheim. Han er utdannet cand.scient. i fysikk ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i 2002. Fra 2004 har han arbeidet med doktorgraden ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen og ved CERN. Arbeidet med avhandlingen er finansiert med stipend fra Norges forskningsråd.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.06.2007, kl. 13:15, Auditorium 2, Allègaten 41 (Realfagsbygget)

Kontaktpersoner:
Are Reinert Raklev, epost: Are.Raklev@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.