Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Røykeavvenningsprogram redder liv ved hjertesykdom

Petter Quist-Paulsen   

Petter Quist-Paulsen disputerer fredag 9. februar 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“ The effects of smoking cessation intervention in patients with coronary heart disease, - a randomised controlled trial.”

Røykestopp er det viktigste enkelttiltaket for å bedre prognosen ved kransarterie sykdom. F.eks. reduseres dødeligheten med 50 % etter hjerteinfarkt. Likevel er det bare 1/3 som slutter å røyke etter hjerteinfarkt. Om man kan øke denne andelen ved hjelp av et individuelt røykeavvenningsprogram har tidligere vært uvisst.

250 pasienter innlagt ved Sørlandet Sykehus Kristiansand pga hjerteinfarkt, ustabil hjertekrampe eller kransarterieoperasjon ble randomisert til to like store grupper. Den ene gruppen fikk vanlig behandling (kontrollgruppen), og den andre fikk individuell røykeavvenning (intervensjonsgruppen). Røykeavvenningen ble gitt av to sykepleiere og bestod av informasjon om gevinsten av røykestopp og jevnlig oppfølging med telefonsamtaler over 6 måneder. Pasientene fikk også utlevert et hefte med kurver som viste dødeligheten ved fortsatt røyking kontra røykestopp.

Ett år etter innleggelsen var det 20 % flere som hadde sluttet å røyke i intervensjonsgruppen sammenliknet med kontrollgruppen (57 % mot 37 %). De eneste vesentlige utgiftene til røykeavvenningsprogrammet var lønn til sykepleierne, og kostnaden per sparte leveår med programmet var lav i forhold til andre tiltak i denne pasientgruppen (f. eks 1/25 av kostnaden til de vanligste medisinene).

Et enkelt røykeavvenningsprogram til pasienter med hjertesykdom redder liv til en svært lav kostnad, og bør bli rutine ved alle hjerteavdelinger.

Personalia:
Petter Quist-Paulsen er født 1969 i Odda. Oppvokst på Hisøy. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Trondheim i 1995 og arbeider nå som overlege ved St.Olavs Hospital i Trondheim. Avhandlingen utgår fra Universitetet i Bergen, Institutt for indremedisin. Arbeidet er utført ved Medisinsk avdeling, Sørlandet Sykehus Kristiansand med førsteamanuensis Frode Gallefoss som hovedveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.02.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Relapse prevention after smoking cessation, review of the litterature and suggestions for new studies."
Sted: Auditorium 1. Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.02.2007, kl. 10:30, 9. februar 2007 kl. 10.30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Petter Quist-Paulsen, tlf. 993 83 765, epost: petterqp@online.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.