Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Grunnskolelærerne som profesjon i Bangladesh

Abdul Quddus   
S.M. Abdul Quddus disputerer fredag 22. juni 2007 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The Unfeasibility of Professionalization of Primary-school Teachers in Bangladesh: An analysis of the actors and factors, 1971 - 2001".

Utgangspunktet for denne studien er at lærere er en viktig yrkesgruppe som har stor betydning for livet og fremtidsutsikten til nasjonens kommende generasjoner. Dette gjelder fremfor alt lærere i grunnskolen som legger grunnlaget for det enkelte individs søken etter videre læring og utnyttelse av sitt potensial. De unge er direkte påvirket av lærerens verdier, vaner og dannelse. En lærers mulighet for å utføre sin jobb på en god måte avhenger av den status, viktighet og verdi som er knyttet til det å være lærer.

Quddus’ studie undersøker hvorfor lærerne i offentlig grunnskole (Government Primary-school teachers, GPSTs) i Bangladesh ikke har evnet å bli en distinkt, offentlig anerkjent profesjon siden Bangladesh ble uavhengig i 1971. Studien viser at statusen til grunnskolelærerne i det offentlige er redusert i styrke til tross for myndighetenes utdanningspolitikk og økt pengestøtte fra givere.

Quddus identifiserer en rekke aktører og faktorer som har bidratt til dette statusfallet. Særlig fem interessenter og den globale bevegelsen Education for All (EFA) har generelt hatt betydelig påvirkningskraft i profesjonaliseringsprosessen gjennom deres makt til å definere kvalitet, standarder, status og belønningssystemer. De fem interessentene er staten (via belønning og akkreditering), lærerne og deres fagforeninger (via profesjonell fremferd), undervisningsinstitusjoner (via sikring av anerkjente profesjonelle kvalifikasjoner), forbrukerer (via status og respekt) og givere (via finansiell og teknisk assistanse). Disse aktørenes påvirkning har hatt en negativ effekt i forhold til grunnskolelærernes kvalifikasjoner, motivasjon og jobbutførelse. Grunnen til dette er ifølge Quddus at disse interessentene ikke tilstrekkelig har støttet utviklingen av grunnskolelærernes profesjon.

Studien bidrar til profesjonslitteraturen om lærere blant annet gjennom å belyse givernes viktige rolle og innflytelse i profesjonaliseringsprosesser i utviklingsland.

Personalia:
S.M. Abdul Quddus er født i 1967 i Comilla, Bangladesh. Han fullførte mastergraden i Public Administration ved Chittagong Universitetet (Bangladesh) i 1993, og i 2001 fullførte han Master of Philosophy Programme in Public Administration ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han er medlem av den vitenskapelige staben ved Department of Public Administration ved Chittagong Universitetet siden 1994. I dag er han førsteamanuensis ved samme institusjon.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.06.2007, kl. 12:15. Oppgitt emne: "Is Professionalisation Possible within the Political Culture of Bangladesh?"
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.06.2007, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
S.M. Abdul Quddus, epost: Abdul.Quddus@aorg.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.