Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Forståelser av fremgang: Migrasjon og kjønn i Andes

Cecilie Ødegaard   

Cecilie Ødegaard disputerer tirsdag 27. februar for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”A Quest for Progress: Migration, Work and Gender in the Peruvian Andes”

Doktorgradsavhandlingen fokuserer på migrasjon- og urbaniseringsprosesser i Peru, og hvordan migranter fra Andes håndterer forflytningen fra høyland til by, nærmere bestemt fra utkantene av Puno og Cuzco til Arequipa. Denne forflytningen diskuteres i avhandlingen som en søken etter fremgang, modernitet eller progreso, og danner grunnlag for en utforskning av forholdet mellom geografisk og sosial mobilitet. Avhandlingen tar utgangspunkt i kvinners håndtering av tilpasningen til en urban kontekst og viser hvordan etniske og kjønnete kategorier gjøres til gjenstand for forhandling i migrantenes forsøk på å oppnå fremgang. Avhandlingen er basert på feltarbeid og deltagende observasjon over en periode på til sammen 15 måneder fra 1997 til 2004. Fokus for feltarbeidene har vært en bydel etablert av migranter, og deres arbeid i lokale organisasjoner og urbane marked, deres sosiale relasjoner og bruk av urbane rom.

I Andes er migrasjon for mange en måte å omdefinere sin etniske identitet til mestiser, og må sees i sammenheng med århundrer av diskriminering og sosial ulikhet. Avhandlingen viser hvordan statlige og internasjonale prosjekter for utvikling i nyetablerte urbane områder legger føringer for bestemte forståelser av person, modernitet og kjønn. På samme tid kan man si at migrantenes søken etter fremgang innebærer en revitalisering av andinsk tilhørighet. Avhandlingen argumenterer for at migrantenes søken etter fremgang ikke bare må forstås som definert av dominerende diskurser om det moderne, men også influert av andinske ideer om fruktbarhet og rituell utveksling, noe som dermed viser de lokale og mangefasetterte begrepene for modernitet og utvikling. Det er en stor grad av ambivalens i forhandlinger om etnisk identitet som avdekkes i avhandlingen, og det argumenteres for at disse forhandlingene innebærer motsetningsfulle tendenser av kulturell tilpasning og motstand. Samtidig som sosiale og etniske kategorier i denne konteksten til en viss grad kan overskrides, så bidrar dette nettopp til å tildekke de strukturelle begrensningene for sosial mobilitet. Til forskjell fra andre studier i regionen som fokuserer på kvinner som voktere av en andinsk kultur og derfor som mer ”indianske” enn menn, så argumenteres det her for at kvinner inntar en viktig rolle i forholdet mellom sin andinske bakgrunn og det urbane, spesielt gjennom sitt arbeid i urbane marked og uformell økonomisk sektor. I forlengelsen av dette viser avhandlingen hvordan prosessene og ideene knyttet til fremgang i seg selv må forstås som kjønnet.

Personalia:
Ødegaard er født i Bergen og tok cand.polit.-graden i 1999 ved UiB. Siden 2000 har hun jobbet ved Institutt for sosialantropologi, som doktorgradsstipendiat finansiert av Norges forskningsråd. Fra mars 2007 skal hun jobbe som postdoktor ved Psykologisk fakultet, med et prosjekt kalt ”Informal trade in Peru. The moralization and gendering of markets”

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.02.2007, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Toward an Ethnography of the State – Recent anthropological theorizing on State-Society interaction and its implications for the study of rural-urban migrants in Peru”.
Sted: Psykologisk fakultet, Christiesgate 12, auditorium 118, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.02.2007, kl. 10:15, Psykologisk fakultet, Christiesgate 12, auditorium 118, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Cecilie Ødegaard, tlf. 932 82 646, epost: cgvo@broadpark.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.