Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Kvinners frivillige arbeid i husmorlag i Bergen og Midt-Hordaland 1950-2000

Bente Blanche Nicolaysen   
Bente Blanche Nicolaysen disputerer fredag 7. desember for dr.polit. - graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"GIVING, RENDERING, RECEIVING. A study of volunteering in local housewife associations in the Bergen and Midt-Hordaland region, Norway, 1950-2000."

Studien belyser to kohorter av kvinners deltakelse i det frivillige arbeid i lokale husmorlag i Bergen og Midt-Hordaland i perioden 1950-2000. Flere spørsmål ligger til grunn for studien: Hvilken plass har det frivillige arbeidet i kvinners liv som helhet, i forhold til familieliv, lønnet liv og andre aktiviteter? Til hvem gir de av sin tid og av sine penger i det frivillige arbeidet? I hvilke konkrete situasjoner gir de? Hva sirkulerer i det frivillige arbeidet? Og hvilke bånd kjennetegner giverrelasjoner i det frivillige arbeidet? Med disse spørsmålene belyser studien endrede forhold for kvinners frivillige arbeid over tid og over livsløpet. Hovedfokuset ligger på erfaringer fra det frivillige arbeidet, og hvordan disse erfaringene drar den frivillige inn i stadig større nettverk av sosiale relasjoner.

Det empiriske utgangspunktet for studien er livshistorieintervjuer med over tredve kvinner, den eldste født i 1917 og den yngste født i 1967. Kvinnene kan deles inn i to hovedgrupper: kvinner som kom inn i det frivillige arbeidet på 1950 og 1960 tallet, og kvinner som kom inn i det frivillige arbeidet på 1980 og 1990 tallet. I tillegg til dette intervjumaterialet, bygger studien på analyse av husmorlagenes organisasjonsarkiver (årsrapporter, medlems- og styreprotokoller, årsregnskap osv.) og en mer inngående studie av et husmorlags historie og utvikling. I sistnevnte studie legges vekt også på det frivillige arbeidets materielle og estetiske objekter gjennom en studie av husmorlagsbasaren. Med dette materialet settes kvinners veier inn i lokale husmorlag og deres aktiviteter der inn i en større kontekst av økonomisk og sosial endring.

Forskning om frivillighet har inntil nylig hovedsakelig fokusert på frivillige organisasjoner – deres institusjonelle historier, deres strukturer og ideologier og deres forhold til staten - og på frivilliges motivasjoner slik disse kommer til uttrykk gjennom survey-undersøkelser. Gjennom undersøkelsen av slike forhold ønsker studien å gjøre synlig den sirkulasjon av tid, penger og objekter som det frivillige arbeidet innebærer. Denne sirkulasjonen, hevder studien, kan teoretisk fanges ved å bruke perspektiver om gaven og gaveutveksling på det frivillige arbeidet.

Personalia:
Bente Blanche Nicolaysen tok mellomfag i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1991, et hovedfag i statsvitenskap ved Universitetet i Genève i 1993, og en M. litt grad ved Universitetet i Oxford i 1999. Hun har arbeidet som forskningsassistent ved Institutt for Anvendt Samfunnsforskning (1995-1997), Universitetet Autonoma i Barcelona (1997-1999) og Mannheim Center for European Research (2000) før hun kom til Bergen i 2000. I årene 2003-2007 har hun vært tilknyttet Høyskolen i Oslo, Avdeling for Samfunnsfag, som høyskolelektor. Hun er i dag tilknyttet Sosiologisk Institutt ved Universitetet i Bergen som universitetslektor.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2007, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Bente Blanche Nicolaysen, tlf 55 58 91 43 (a), eller 414 69 479 (p),
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.