Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Volden, horen og vennskapet

Sidsel Natland   
Sidsel Natland disputerer fredag 30. mars for dr. art graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Volden, horen og vennskapet. En kulturanalytisk studie av unge jenter som utøvere av vold”

Hvorfor vekker det oppsikt at jenter utøver vold, og hvorfor synes koblingen mellom menn og vold å være mer ukontroversiell? Hvordan tematiseres voldsutøvende jenter i media, og hvordan resonnerer jenter selv omkring sin bruk av vold? Dette er spørsmål som undersøkes i avhandlingen. Med utgangspunkt i både analyser av medieoppslag og intervjuer med unge jenter som har utøvd vold, diskuteres relasjonene mellom den offentlige billeddannelsen av vold og unge jenters egne refleksjoner omkring sine voldshandlinger. Analysene viser at jentene som utøver vold, bryter med våre forventninger til hva en jente er, men at de voldelige jentene selv forsøker å definere en femininitetsform som også innbefatter bruk av vold. I avhandlingen utfordres den foreliggende feministiske voldsforskningen idet denne kritiseres for å ikke i tilstrekkelig grad åpne opp for å forstå kvinner som subjekt, som utøver, i voldshandlinger. Avhandlingen er således et bidrag til å forstå jenter og deres voldsbruk, samtidig som den er et kulturvitenskapelig bidrag til teoriutvikling innenfor forskning om kjønn og vold.

Personalia:
Sidsel Natland (1972) er oppvokst i Nord Odal. Hun avla cand.philol.-graden med hovedfag i folkloristikk ved Universitetet i Bergen i 1999. Fra 1999 har hun vært ansatt i ulike stillinger administrativt og faglig ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, UiB. I perioden 2002-2005 var hun universitetsstipendiat i kulturvitenskap. I 2006 ble hun ansatt som høgskolelektor ved Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.03.2007, kl. 09:30, aud. A, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9.

Kontaktpersoner:
Sidsel Natland tlf.: 57 67 62 47 / 993 52 737, epost: sidsel.natland@hisf.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.