Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Tanntap og livskvalitet hos eldre i Tanzania

Irene Anderson Kida   
Irene Anderson Kida disputerer 15. oktober for PhD-graden ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Examining tooth loss, oral impacts on daily performances and satisfaction with chewing ability: a household survey of older adults in Tanzania.”

Tanntap øker med alderen og er en viktig årsak til nedsatt tyggefunksjon og redusert livskvalitet blant eldre. I Tanzania er andelen personer over 60 år økende og tannhelsetjenester er lite tilgjengelige i befolkningen generelt. Hensikten med avhandlingen var å estimere forekomst av og risikofaktorer for tanntap blant eldre befolkningsgrupper i Tanzania. Studien analyserer også tyggefunksjon, livskvalitet og behov for tannbehandling som en konsekvens av tanntap. Kliniske undersøkelser med påfølgende intervju ble gjennomført i 2004 og 2005 blant 1300 individer over 50 år. I gjennomsnitt ble det funnet syv tenner med karieserfaring, og prevalens tanntap (flere enn én tapt tann) var 83 %. De mest ressurssterke personene hadde tapt flest tenner, mens de mest ressurssvake hadde høyest forekomst av ubehandlet sykdom. Tanntap som følge av karies var hyppigst blant kvinner og personer i byene, mens tanntap som følge av annen oral sykdom var mest utbredt blant menn og hos fattige beboere på landsbygden. Tannhelsetilstanden blant eldre i Tanzania har implikasjoner for tyggefunksjon, spisevaner og livskvalitet generelt. Halvparten av deltakerne i studien rapporterte nedsatt livskvalitet på grunn av problemer med tenner, mens 40 % bekreftet nedsatt tyggefunksjon. Avhandlingen genererer viktig informasjon for fremtidig planlegging, implementering og evaluering av tannhelsetjenester i lavinnkomstland.

Personalia:
Irene Anderson Kida er født i Tanzania i 1968. Hun har tannlegeeksamen fra universitetet i Dar es Salaam og mastergrad i odontologi/internasjonal helse fra Universitetet i Bergen i 1999. I august 2004 kom hun tilbake til Universitetet i Bergen som PhD-kandidat ved Det odontologiske fakultet og Senter for internasjonal helse. Hun er i dag vitenskapelig ansatt ved Muhimbili University of Health and Allied Sciences i Dar es Salaam, Tanzania.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.10.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: “Oral health related quality of life measures (OHRQoL) versus clinical indicators for need assessment and dental health service planning.”
Sted: Auditoriet, Senter for Internasjonal helse, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.10.2007, kl. 09:15, Auditoriet, Senter for Internasjonal helse, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28.

Kontaktpersoner:
Irene Anderson Kida, tlf: 40453088, epost: Irene.Kida@cih.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det odontologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.