Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i Vest-Norge

Ane Johannessen   
Ane Johannessen disputerer 13. november 2007 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Western Norway – Incidence, prevalence and spirometric reference values based on The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)”

KOLS er en sykdom med høy morbiditet og mortalitet, og anslås av WHO å være verdens tredje hyppigste dødsårsak innen år 2020. KOLS defineres som en progressiv og hovedsakelig irreversibel luftstrømsobstruksjon. Vanlige symptomer ved KOLS er kronisk hoste, hoste med oppspytt og økt grad av tung pust. Internasjonale retningslinjene vektlegger at det er et stort behov for forskning på utbredelse av KOLS i generelle befolkninger, og på assosiasjoner mellom ulike risikofaktorer og KOLS.

I avhandlingen brukes data fra Hordalandsundersøkelsen, som er en longitudinell befolkningsstudie startet i 1985. I 1996-97 besvarte ca 2500 voksne spørreskjemaer og gjorde lungefunksjonstesting.

Avhandlingen viser at 7 av 1000 voksne utvikler KOLS i Norge hvert år. Mindre enn halvparten av KOLS-tilfellene har en relevant diagnose, men nesten alle rapporterer at de er plaget av luftveissymptomer.

Utbredelsen (prevalensen) av KOLS er 7%, men estimatet avhenger av om man definerer KOLS basert på lungefunksjon med eller uten reversibilitetstesting. KOLS definert uten reversibilitetstesting gir et vesentlig større prevalensestimat. Menn, røykere, personer med lavere utdannelse og personer som er yrkeseksponert for støv eller gass er særlig utsatt for KOLS. Risikoen for å utvikle sykdommen øker lineært med røykemengde og alder.

Avhandlingen presenterer også kriterier for hvordan man kan definere referansepopulasjoner som gir høye nok referanseverdier uten at populasjonen blir unødvendig begrenset i størrelse. I tilegg presenteres referanseverdier for post-bronkodilator lungefunksjon. Disse referanseverdiene er laget som et hjelpemiddel for korrekt gradering av KOLS i henhold til internasjonale retningslinjer.

Personalia:
Ane Johannessen (f. 1976) er vokst opp i Flekkefjord i Vest-Agder. Hun tok hovedfag i sosiologi i 2001. Hun har i tidsrommet 2004-2006 vært stipendiat finansiert av Norges Forskningsråd og Helse Vest, og jobber nå som forskningsrådgiver ved kompetansesenter for klinisk forskning (KKF), FoU avdelingen, Helse Bergen. Avhandlingen utgår fra institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, og hovedveileder har vært professor dr. med. Amund Gulsvik.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.11.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Socioeconomic risk factors for chronic obstructive pulmonary disease."
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.11.2007, kl. 10:15, Auditorium, Armauer Hansens Hus

Kontaktpersoner:
Ane Johannessen, tlf 55 97 55 56, epost: ane.johannessen@med.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.