Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2007

NY DOKTORGRAD

Beinskjørhet – betydning av kroppssammensetning og B-vitaminer

Clara Gram Gjesdal   
Clara Gram Gjesdal disputerer fredag 30. november 2007 for dr.med-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Epidemiologic studies of osteoporosis in Hordaland. Issues related to body composition and B-vitamins”

Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder forekomst av osteoporotiske brudd. Årsaken til dette vet man ikke. Fordi tilgjengelige behandlingsmetoder ikke kan gjenskape et sterkt beinvev i et osteoporotisk skjelett, er forebygging av tilstanden viktig. Arbeidet er basert på data fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland (1992-93) og Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK 1997-99). I forbindelse med HUSK fikk over 5000 Hordalendinger målt beintetthet og kroppssammensetning ved Revmatologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

Studien viser at beintetthet målt i hoften hos denne norske befolkningen ikke er vesentlig forskjellig fra andre vestlige land. Lavere beintetthet blant nordmenn kan ikke alene forklare den høyere forekomsten av osteoporotiske brudd. Studien bekrefter at lav kroppsvekt er en viktig risikofaktor for osteoporose og brudd. Kroppsmassen består hovedsakelig av bein, fettmasse og muskelmasse. Vi finner at det er spesielt muskelmassen som er viktig for beintetthet. Fettmassen ser også ut til å ha positiv betydning spesielt hos kvinner. Det er spesielt eldre kvinner med lav fettmasse som er i risikosonen for å utvikle beinskjørhet.

B-vitaminer ser ut til å kunne ha betydning for beinhelse. Mangel på B-vitaminer fører til økning av den svovelholdige aminosyren homocystein. Opphopning av homocystein har vist seg å være assosiert med ulike sykdommer. Studien viser at det er en negativ sammenheng mellom homocystein og beintetthet. Personer med forhøyet homocystein har høyere risiko for seinere å pådra seg lårhalsbrudd enn personer med lavere verdier av homocystein. Hos kvinner var det også en positiv sammenheng mellom folat nivå i blodet og beintetthet. Lavt folatnivå var assosiert med høyere forekomst av hoftebrudd hos kvinner. Fremtidige studier vil kunne gi svar på om tilskudd av B-vitaminer kan minske beintapet og forebygge osteoporose.

Personalia:
Clara Gram Gjesdal (f. 1962) kommer fra Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved UiO i 1988. I 1998 ble hun godkjent spesialist i Revmatologi og hun har siden vært ansatt som overlege ved Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk og Institutt for indremedisin, seksjon for revmatologi, Universitetet i Bergen, hvor hun i tidsrommet 2001-2007 var tilsatt i 50% stilling med finansiering fra Universitetet i Bergen. Professor Grethe Tell har vært hovedveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.11.2007, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Risikobegrepet sett fra et individuelt, klinisk og samfunnsmedisinsk perspektiv.”
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.11.2007, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen

Kontaktpersoner:
Clara Gram Gjesdal, tlf. 55 97 31 60, epost: clara.gjesdal@isf.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.