Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Teorien om taus kunnskap

Zhenhua YU disputerer onsdag 14. juni 2006 for dr.art graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“On the Tacit Dimension of Human Knowledge”

I de siste tiår har kritikken av moderne epistemologi vært en dominerende trend innen filosofien, noe som gjenspeiler seg i diskusjonen om epistemologiens “krise” eller “slutt”. Avhandlingens diskusjon av taus kunnskap er en respons på, og et innlegg i denne debatten. Den tar utgangspunkt i samtidsfilosofiens kritikk av moderne epistemologi, men slutter seg ikke til Rorty s strategi – å simpelthen vende seg vekk fra epistemologien, men argumenterer for en tilnærming som kan betegnes som “kontinuasjon via transformasjon”, fremmet av bl.a. Charles Taylor.

Avhandlingen tar utgangspunkt i tre filosofiske tradisjoner; tradisjonen fra Polanyi, tradisjonen fra Wittgenstein og den fenomenologisk-hermeneutiske tradisjonen, og analyserer de konseptuelle skjema som ligger til grunn for teorien om “tacit knowledge” eller taus kunnskap. Hoveddelen av avhandlingen tar for seg og analyserer fem ulike begrepslige relasjoner involvert i taus kunnskap; 1) det artikulerte vs. det uartikulerte, 2) engasjement vs. distanse, 3) det universelle vs. det partikulære, og 4) det kritiske og det ukritiske, for til slutt 5) å diskutere naturvitenskapene og humanvitenskapene i lys av begerepet om taus kunnskap.

Avhandlingen hevder at siktemålet med en teori om taus kunnskap er å forsvare en mer omfattende og inklusiv, “tykk” epistemologi, i kontrast til den tradisjonelle, “tynne” epistemologien. I motsetning til den tradisjonelle oppfatningen av kunnskap som primært er utsagnsorientert, vil teorien om taus kunnskap ikke bare argumenterere for eksistensen av taus kunnskap som sådan, men også for at den tause dimensjonen faktisk har et primat i forhold til den eksplisitte, og videre framvise den rike dynamikken mellom det tause og det eksplisitte.

Personalia:
Zhenhua YU er født i 1966 i Shanghai, Kina. Han tok Ph.D graden i kinesisk filosofi ved East China Normal University i Shanghai i 1998. Han har siden vært registrert som doktorgradsstudent ved Senter for Vitskapsteori ved UiB, med Prof. Gunnar Skirbekk som veileder. YU Zhenhua er i dag professor ved East China Normal University i Shanghai.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.06.2006, kl. 16:30. Oppgitt emne: ”Thin and thick epistemology”
Sted: Auditorium b, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.06.2006, kl. 10:15, Auditorium b, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Zhenhua YU, epost: zhenhua@sh163.net
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.