Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Genetiske metoder i fiskeriforvaltning

Vidar Wennevik   
Vidar Wennevik disputerer 21. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The application of genetic profiling and statistical assignment methods in the management of fish populations”

I avhandlingen undersøkes hvordan nye genetiske og statistiske metoder kan anvendes for ulike aspekter av fiskeriforvaltning. Nye metoder innenfor genetikk og statistikk har gjort det mulig å bedre definere hvordan arter av fisk er oppdelt i populasjoner, og informasjonen som blir tilgjengelig ved bruk høyvariable DNA-markører som mikrosatelitter gjør det også mulig å bestemme opprinnelse til enkeltindivider. I avhandlingen er blant annet disse teknikkene anvendt til å undersøke muligheten av å spore rømt oppdrettslaks tilbake til anlegget den har rømt fra, og til å bestemme foreldrepar til laks brukt i utsettingsforøk i elv når denne fisken gjenfanges på et senere tidspunkt. I et av arbeidene i avhandlingen har man sett på hvordan de genetiske profilene til laksepopulasjoner i ulike lever endrer seg over tid. Mange elver er utsatt for en massiv oppgang av rømt oppdrettslaks og arbeidet undersøker hvorvidt innkryssing av slik laks har endret den genetiske profilen i de ville populasjonene. Dette er gjort ved å sammenlikne genetiske profiler bestemt ut fra DNA ekstrahert fra gamle lakseskjell og nåtidige prøver. I det siste arbeidet i avhandlingen har man undersøkt hvorvidt tradisjonelle metoder for å skille kysttorsk og skrei, basert på klassifisering av øresteiner (otolitter), støttes av resultatene fra genetiske undersøkelser basert på enzym-variasjon og DNA-markører. Det er vist hvordan resultatene fra statistiske metoder for analyse av blandete prøver basert på genetiske data (Mixed stock analyse) samsvarer godt med tradisjonell analyse basert på ørestein-typer.

Personalia:
Vidar Wennevik er født i 1959 og oppvokst i Namsos, Nord-Trøndelag. Han tok graden cand. scient. i marinbiologi ved Universitetet i Bergen våren 2002. Han har arbeidet ved Havforskningsinstituttet siden 1986.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.04.2006, kl. 10:15, Stort aud., Høyteknologisenteret

Kontaktpersoner:
Vidar Wennevik, tlf. 55 23 63 78, epost: Vidar.Wennevik@imr.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.