Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Utenrikspolitisk ideologi og maritime institusjoner

Hans Olav Stensli   

Hans Olav Stensli disputerer fredag 23. juni 2006 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Oceans Apart: Ideologies of Extraterritorial Foreign Policy in Northern Europe and the USA”.

De sentrale spørsmålene i doktorgradsavhandlinga er:
Kan nasjonale særtrekk av ikke-materiell karakter forklare varianser i staters utenrikspolitikk? I hvilken grad har disse særtrekkene påvirket internasjonale maritime institusjoner? Og endelig; på hvilken måte har samspillet mellom materielle interesser og ideologi formet nasjonal og internasjonal maritim politikk?

Avhandlinga er utarbeidet ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Den representerer et forsøk på teoriutvikling basert på empirisk funderte idealtyper for staters utenrikspolitiske ideologi. Tematisk og teoretisk-metodologisk slår avhandlinga sammen element fra disiplinene sammenliknende og internasjonal politikk. Empirisk viser avhandlinga hvordan utformingen av de internasjonale regimene for håndtering av konflikter og samarbeid om maritime ressurser har vært sentrale de siste 400 årene innenfor tre områder; utnyttelse av maritime ressurser, sentrale premisser for havretten samt bruk av sjømilitære styrker.

Stormaktene satte hovedpremissene for disse institusjonene, men det er et betydelig skille mellom det amerikanske og de tidligere europeiske imperienes prinsipper for slike regimer. Det Nord-amerikanske vestlige hegemoniet fremstår som mye mer liberalt i denne sammenheng enn europeere gjerne framstiller det; i et internasjonalt system hvor makt var fordelt svært ulikt, nøt de mindre statene godt av formell likhet som gjorde økt nasjonal kontroll over maritime ressurser mulig.

De mer perifere nordeuropeiske kyststatene dro derfor i særlig grad nytte av det amerikanske maritime regimet fra 1950 åra og fram til slutten av århundret, for eksempel gjennom økt nasjonal kontroll over ressursene på kontinentalsokler og i eksklusive økonomiske soner, samtidig som dette ikke la særlig strengere begrensninger i internasjonal skipstrafikk. Samtidig demonstrerer avhandlinga at dette internasjonale regimet var et resultat av en særlig konjunktur i amerikansk etterkrigspolitikk: de amerikanske beslutningstakerne etter 1945 var preget av erfaringene fra den vanskelige økonomiske situasjonen etter 1929, New Deal og annen verdenskrig. Disse dramatiske periodene hadde styrket USAs vektlegging av multilateral regulering av internasjonal politikk, hvor forholdet til oversjøiske territorier og havrett var mer sentralt enn hos andre stormakter i samme periode. Analysen viser at det ikke er gitt at dette synet vil vedvare i amerikansk utenrikspolitikk, noe som blant annet vil påvirke rammene for internasjonale maritime institusjoner.

Avhandlinga peker også på at både vestlige nasjonale strategier og internasjonale rammeverk for å regulere maritime ressurser og møte sikkerhetsutfordringer knyttet til havområder i dag er utilstrekkelige. Det mest kontroversielle elementet i Stenslis tese er derfor forslag om radikal gjennomtenkning av vestlig maritim politikk, siden ikke-statlige aktører og stater med lav kontrollevne i høy grad påvirker rammene for denne politikken.

Personalia:
Hans Olav Stensli er født i Sørumsand, Akershus, og oppvokst der og på Jevnaker i Oppland. Han avla embetseksamen i sammenliknende politikk våren 1999, og har gjennomført Forsvarets Stabsskole og Sjøkrigsskolens 1. og 2. avdeling. Stensli er seniorrådgiver i ressurs- og havavdelingen i Fiskeri- og kystdepartementet, med ansvar for internasjonalt samarbeid om ressurskontroll.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.06.2006, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt.1

Kontaktpersoner:
Hans Olav Stensli, tlf. 900 23 418, epost: Hans.Stensli@isp.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/1283

For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.