Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Er våre borgerskapsidealer en hindring for beskyttelsen av flyktninger?

Hakan G. Sicakkan  

Hakan G. Sicakkan disputerer torsdag 8. juni 2006 for dr.polit.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The European Politics of Citizenship and Asylum”

Nasjonale asyllover og institusjoner i Europa har i mange tilfeller blitt anlagt ikke bare for å behandle asylsøknader og hjelpe flyktninger, men også for å avgjøre asylsøkernes legitimitet som potensielle medborgere. Dette står i motsetning til målsetningene til Genève Flyktningekonvensjonen av 1951. For å undersøke konsekvensene av dette fokuserer dette studiet på de begrepsmessige og historiske hovedlinjene, så vel som dagens politiske og institusjonelle forhold, som lenker asylpolitikken fast til de vesteuropeiske nasjonalstatenes medborgerskapsmodeller.

For å vise de konseptuelle og historiske sammenhengene kartlegger avhandlingen hvordan forskjellige paradigmer i politisk teori har begrepsfestet ”flyktningen” med utgangspunkt i medborgerskapsmodeller og hvordan definisjonen av en flyktning historisk sett har endret seg parallelt med utviklingen av forskjellige medborgerskapsidealer. Den konseptuelle analysen argumenterer for at, ved å etablere en tett forbindelse mellom flyktningebegrepet og ensidige normative idealer om “det gode liv”, ”det gode samfunn” og “den gode borger”, har medborgerskapsteoriene skilt flyktninge-begrepet fra dets grunnleggende forankring i menneskerettighetene. Den korte historiske oversikten viser at flyktningebegrepet frem til 1951 har representert et dynamisk og fleksibelt fenomen som fulgte endringene i forholdet mellom makthaverne og folket. Ved å fundere flyktningedefinisjonen i et medborgerskapsideal har Flyktningekonvensjonen snevret inn flyktningebegrepet og saknet dets utviklingsprosess. Konsekvensen er at definisjonen ikke lenger representerer dagens politiske realiteter på en tilfredsstillende måte og at den utelater de nye menneskelige lidelsene som kjennetegnes av vår tids flyktningetilstander og nye former for menneskerettighetsbrudd.

For å undersøke de faktiske forholdene mellom medborgerskap og asyl, gir den empiriske delen av avhandlingen en kort komparativ oversikt over 18 vesteuropeiske staters historiske og nåværende medborgerskapsmodeller. I neste steg konstruerer den komparative typologier over rettsprinsippene og de institusjonelle ordningene bak 19 vesteuropeiske staters asylpolitikk. Deretter viser den hvordan statenes medborgerskapsmodeller utformer deres asylrettslige prinsipper og institusjonelle ordninger, og hvordan dette forholdet rammer asylpolitikken deres. Analysene her viser en systematisk sammenheng mellom disse. Den viser også at vesteuropeiske staters medborgerskapsmodeller kjennetegner deres asylrettslige- og institusjonelle rammer rundt politisk asyl mer enn Flyktninge-konvensjonens målsetninger og mer enn flyktningenes faktiske behov for beskyttelse. Videre dokumenterer studiet at mottakslandenes forskjellige medborgerskapsmodeller forklarer deres asylinnvilgelsesprosent bedre enn menneskerettighetsbruddene i asylsøkernes hjemland.

Basert på disse funnene identifiserer avhandlingen de asylrettslige prinsippene og institusjonelle ordningene som kan føre til en asylpolitikk som er fundert i menneskerettighetene og Flyktningekonvensjonens humanitære målsetninger. Deler av monografien har blitt publisert som artikler i internasjonale tidsskrifter og som bokkapitler, og selve avhandlingen har blitt akseptert av et New York-forlag for publikasjon som en bok.

Personalia:
Hakan G. Sicakkan er statsviter med utdanning fra UiB og har siden 2002 vært ansatt som forsker ved IMER-UiB. Her har han ledet og forsket i internasjonale forskningsprosjekter med EU-finansiering. Han er nå i ferd med å avslutte et NFR-finansiert prosjekt om alternative offentlige rom i Europa. Han var tidligere stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, gjesteforsker ved Oxford University Refugee Studies Centre og Institut for Statsvidenskab ved Københavns Universitet. Fra og med 1 februar 2007 skal han på vegne av UiB lede et EU-finansiert internasjonalt prosjekt – EUROSPHERE.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.06.2006, kl. 17:15. Oppgitt emne: "How to explain different approaches and outcomes in asylum policies in Europe"
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.06.2006, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Hakan G. Sicakkan, tlf. 55 58 97 32 / 480 14 166, epost: Hakan.Sicakkan@isp.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.