Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Studie av depresjoner med spesielt fokus på manisk-depressiv sykdom og migrene

Kjetil Joachim Ødegaard   

Cand. med. Ketil Joachim Ødegaard disputerer fredag 2. juni for dr. med graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

” A study of affective disorders and migraine co-morbidity”

Migrene, stemningslidelser og angstlidelser er vanlige tilstander i befolkningen, med en livstidsprevalens i samme størrelsesorden, 10 - 20 prosent. Disse lidelsene har en rekke kliniske fellestrekk, og de patogenetiske mekanismene er kanskje også likeartede. Migrene er en typisk anfallssykdom. Panikklidelse, som er den angstlidelsen som har den sterkeste forbindelsen til migrene, kommer også i form av anfall. Humørsvingninger, både depresjoner og oppstemte faser, kommer ofte også i form av korte episoder, gjerne bare over noen få dager. Forløpsmessig er det derfor klare likhetstrekk mellom disse lidelsene. Psykiske symptomer er heller ikke uvanlig i forløpet av et migreneanfall. I tillegg kan både antidepressive og stemningsstabiliserende medikamenter være effektive i behandlingen av både depresjoner og migrene.

Få studier har undersøkt migrenesymptomer hos pasienter som primært presenterer affektive symptomer. Det er ønskelig å forstå bedre hva som karakteriserer samsykligheten hos pasienter med affektive lidelser og migrenehodepine når man skal vurdere og behandle pasienter med disse sykdommene.

Avhandlingen består av en klinisk og en epidemiologisk studie. I den kliniske studien har kandidaten undersøkt 201 pasienter med affektive lidelser og undersøkt hva som kjennetegner pasienter med forskjellige affektive lidelser og migrenehodepine. I tillegg har kandidaten undersøkt sammenhengen mellom migrene med og uten aura i forhold til angst og depresjon i datamaterialet fra helse undersøkelsen i Nord- Trønderlag (HUNT-II).

Avhandlingens hovedfunn er at migrene karakteriserer en subgruppe av affektive lidelser. Pasienter med depresjoner og migrene kjennetegnes av en variant av manisk depressiv lidelse kalt bipolar –II lidelse, men også av økt forekomst av såkalte affektive temperamenter, irritabilitet og angstlidelser. Hovedfunnet fra den epidemiologiske undersøkelsen er at migrene med aura er sterkere assosiert med depresjon enn migrene uten aura, men bare hos kvinner.

Det er i dag ikke fastslått hvilke kliniske karakteristika som kjennetegner det bipolare spektrum. Denne avhandlingens mål har vært å bidra til økt forståelse av fenomenologien ved bipolare lidelser og foreslår i konklusjonen at migrene kan være en ikke- psykiatrisk diagnostisk markør på bipolar lidelse.

Personalia:
Ketil Joachim Ødegaard er født i 1968 og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1994. Han er godkjent spesialist i Psykiatri og har siden 2004 vært ansatt som overlege ved Psykiatrisk akuttmottak (PAM), Haukeland Universitetssykehus. Han er leder for norsk selskap for bipolare lidelser.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.06.2006, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Depresjonssykdommens mange ansikter: Psykiatriske og somatiske manifestasjoner av depresjoner i allmennpraksis"
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.06.2006, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Ketil J. Ødegaard, tlf. 55 95 84 00, epost: ketil.odegaard@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.