Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Ressursrov og folkelig motstand i India

Alf Gunvald Nilsen Nilsen   

Alf Gunvald Nilsen disputerer fredag 12. mai PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The Valley and the Nation – The River and the Rage: A Study of Dispossession and Resistance in the Narmada Valley, India”

Studien tar for seg en konflikt over vannkraftutbygging på Narmada-elven i det vestlige India. Konflikten utspiller seg mellom statlige myndigheter, internasjonale finansinstitusjoner og nasjonale og transnasjonale selskaper på den ene siden og den folkelige bevegelsen Narmada Bachao Andolan som mobiliserer urbefolkning og småbønder i protest mot utbyggingen på den andre siden.

Avhandlingens første del tar for seg hvordan dambygging på Narmada-elven vil medføre storstilte tvangsflyttingsprosesser for urbefolkning og småbønder i delstaten Madhya Pradesh uten at statlige myndigheter har skaffet til veie et tilfredsstillende opplegg for kompensasjon. Samtidig påpekes det hvordan godene som følger av dambyggingen tilfaller henholdsvis mektige grupper av rike bønder og industrialister i delstaten Gujarat og nasjonale og transnasjonale kapitalkrefter som investerer i prosjektene. Den sosiale skjevheten i fordeling av goder og byrder knyttet til damprosjektet på Narmada-elven analyseres så i forhold til de maktstrukturer som har formet indisk utviklingsstrategi siden uavhengigheten i 1947. Det påpekes et generelt mønster der mektige klasser har vært i stand til å tilegne seg og kontrollere viktige ressurser gjennom å påvirke utformingen og gjennomføringen av statlige utviklingsstrategier.

Avhandlingens andre del tar for seg hvordan damutbyggingen har blitt møtt med folkelige protester. Det presenteres en analyse av hvordan en rekke lokale organisasjoner oppsto blant urbefolkning og småbønder i prosjektområdet på 1980-tallet og hvordan disse gradvis utviklet et samarbeid seg i mellom for å kreve informasjon og kompensasjon av statlige myndigheter. Videre tar avhandlingen for seg hvordan bevegelsens krav ble radikalisert og endret til aktiv motstand mot damutbygging som sådan da det ble klart at myndighetene ikke ville være i stand til å tilby tilstrekkelig kompensasjon. Det presenteres analyser av årsaker til og utfall av forskjellige strategivalg – fra sivil ulydighet og bruk av rettssystemet til transnasjonal mobilisering mot Verdensbanken og selskaper som Siemens og Ogden – etter hvert som bevegelsen utviklet seg på 1990-tallet. Til sist drøftes bevegelsens systemkritikk av den fremherskende utviklingsmodellen i India. Studiet viser hvordan Narmada Bachao Andolan er en av mange sosiale bevegelser nedenfra som utfordrer ekskluderende maktstrukturer og den pågående nyliberale kursendringen i indisk utviklingsstrategi.

Personalia:
Alf Gunvald Nilsen (09.11.1976) kommer fra Lillesand. Han har en BA Hons fra School of Development Studies, University of East Anglia og en cand.mag. fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er for øyeblikket ansatt som vitenskapelig assistent ved Sosiologisk Institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.05.2006, kl. 12:15, auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Alf Gunvald Nilsen, tlf. 911 27 706, epost: alf.nilsen@sos.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lnes p Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.