Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

IKT, komplekse problem og læring

Marcelo Milrad   

M.Sc. Marcelo Milrad disputerer 16. juni 2006 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Designing Interactive Learning Environments to Support Learners’ Understanding in Complex Domains.”

Kompleksiteten i vår omverden vokser og utvikler seg hele tiden. Dette viser seg for eksempel på problemområder som miljø, økonomi og medisin. De fleste mennesker har problem med å håndtere og løse slike komplekse problem. Tekniske framsteg innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gjør det mulig å utvikle interaktive læringsmiljø for å støtte nye måter å lære om komplekse problem. I slike læringsmiljø trengs spesielle verktøy og metoder som oppmuntrer og forbedrer oppdagelse, kreativitet, tenking og refleksjon. Avhandlingens fokus er på design av interaktive læringsmiljøer og hvordan disse kan støtte læring innen komplekse områder for skoleelever og voksne studenter.

For å belyse dette empirisk presenteres en samling av artikler som beskriver design og implementering av avanserte interaktive læringsmiljøer i ulike innlæringssituasjoner. Noen artikler ser på design og bruk av avansert kommunikasjonsteknologi i grunnskolen mens ett par artikler illustrerer hvordan modellering og simuleringer kan anvendes på nye måter i høyere utdanning. De resterende artiklene er teoretiske med diskusjoner av prinsipp for design og implementering av interaktive læringsmiljøer.

Basert på disse studiene argumenteres det for at læring gjennom modellering og læring med modeller bør kombineres ved design av læringsaktiviteter som skal støtte læring i og om komplekse problem. Interaktive læringsmiljøer bør, fra et designperspektiv, utformes slik at de forsyner studenter med symbolske element som tillater dem å utvikle et felles fundament for forståelse.

Personalia:
Marcelo Milrad tok Bachellor i Education Technology ved ORT Academic College for Teachers in Technology i Israel og M.Sc. i Computing Science ved Uppsala universitet i Sverige. De siste årene har han ledet og deltatt i internasjonale forskningsprosjekter med EU-finansiering. I år 2000 var han gjesteforsker ved Department of Computer Science, University of Colorado i Boulder, USA. Marcelo Milrad er ansatt ved Matematiska och Systemtekniska Institutionen ved Växjö Universitet i Sverige.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.06.2006, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”Complex learning and the implications for instructional design in general”
Sted: Stort Auditorium, 1. Etg. SV-Bygget, Fosswinckelsgt. 6

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.06.2006, kl. 13:15, Stort Auditorium, 1. Etg. SV-Bygget, Fosswinckelsgt. 6

Kontaktpersoner:
Marcelo Milrad, epost: marcelo.milrad@msi.vxu.se
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.