Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Domstolskapt rett

Anne-Mette Magnussen  

Cand.polit. Anne-Mette Magnussen disputerer 19. mai 2006 for dr. polit. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Domstolskapt rett. En institusjonell analyse av utviklingen av regelen om ulovfestet objektivt ansvar fra 1866 til 2003”

Avhandlingen er en studie av Høyesteretts rettsskapende virksomhet knyttet til etableringen og utviklingen av regelen om ulovfestet objektivt ansvar. Denne regelen ble etablert av de norske domstolene på slutten av 1800-tallet og utviklet og endret gjennom over hundre års praksis. Hvordan kunne Høyesterett etablere et helt nytt ansvarsprinsipp uten å ha lovgivning å støtte seg til? 135 høyesterettsdommer i perioden 1866 til 2003 er analysert for blant annet å besvare dette spørsmålet. Sentrale funn er at regelen om ulovfestet objektivt ansvar beholdt mange av de trekkene den fikk gjennom den første etableringsfasen samtidig som regelen over tid gjennomgikk betydelige endringer. Disse endringene skjedde gjennom gradvis erfaringsbasert læring og tilpasning og ikke som klare brudd med gjeldende rett. Funnene i studien viser at retten kjennetegnes av en forholdsvis stor åpenhet, i den forstand at anvendelsen av regelen om ulovfestet objektivt ansvar vedvarende åpner for alternative handlinger. Den tilpasning som Høyesterett gjorde til endringer i samfunnet, skjedde over et relativt langt tidsrom. Over tid ble det utviklet et repertoar av avgjørelseskriterier som gjorde det mulig for høyesterettsdommerne å vektlegge og kombinere disse på ulike måter. I utviklingen av regelen om ulovfestet objektivt ansvar ble det ikke bare utviklet et repertoar av avgjørelseskriterier som ble anvendt for å vurdere om regelen skulle komme til anvendelse eller ikke, men også et repertoar av beslutningsmekanismer. Samlet sett fremstår Høyesteretts virkemåte som en blanding av robusthet og fleksibilitet der Høyesterett selv bestemmer balansen mellom ulike hensyn. Et noe overraskende funn er at konsekvensvurderinger synes å være av stor betydning for innovasjonskraften i retten.

Personalia:
Anne-Mette Magnussen er født i Bergen i 1957 og tok cand.polit graden ved Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen høsten 1986. Fra 1986 til 1988 var hun forskningsassistent på prosjekt om ”Politisk styring av oljevirksomheten” ved samme institutt og fra 1988 til 1993 var hun knyttet til LOS-senteret som forskningsassistent. Fra 1993 har hun vært ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.05.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Diskuter makt- og demokratiutredningens påstand om at det skjer en rettsliggjøring av politikken. Dersom det foregår en rettsliggjøring av politikken i dag, hvilke endringer i samfunnet kan slike prosesser være knyttet til?”
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.05.2006, kl. 10:15, Ulrike Phils hus, Professor Keysers gt.1

Kontaktpersoner:
Anne-Mette Magnussen, epost: amm@hib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.