Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2006

NY DOKTORGRAD

Sosialhjelpsdynamikk i Norge

Thomas Lorentzen  

Cand.polit. Thomas Lorentzen disputerer 20. oktober for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Social assistance dynamics in Norway”

Sosialhjelpsmottak har vært sterkt oppe i den offentlige debatten den senere tiden. Særlig har fokus vært rettet mot problemer knyttet til langtidsmottak og hvordan aktiviseringstiltak kan benyttes som botemiddel. Ved hjelp av et omfattende statistisk materiale følger avhandlingen en hel årgang av mottakere i Norge over en periode på flere år. Analysene er utført med dynamiske modeller som ivaretar tidsdimensjonen ved sosial-hjelpsmottak, og beskriver således både varighet og bevegelser ut av sosialhjelpsmottak. På denne måten kaster avhandlingen lys over hvorvidt langtidsmottak er et problem. Videre tar avhandlingen for seg jobbaktivitet blant sosialhjelpsmottakere og i hvilken grad mottakerne blir økonomisk selvhjulpne over tid. Her er fokus også rettet mot hvem det er som møter de største problemene i forhold til arbeidsmarkedet.

Resultatene viser at sosialhjelpen for de fleste fungerer etter hensikten, altså som en midlertidig ytelse ved økonomiske problemer. En ikke ubetydelig andel av mottakerne havner likevel i gruppen med langvarig mottak eller gjentatte mottaksperioder. Denne gruppen av mottakere er i målgruppen for aktiviseringstiltak. Vi har i den senere tid sett et sterkt offentlig fokus på aktiviseringstiltak rettet mot denne gruppen, mens forskningsinnsatsen på området har vært liten. Man vet derfor lite om denne typen aktiviseringstiltak rettet mot sosialhjelpsmottakere fungerer etter hensikten. Avhandlingen evaluerer i to separate arbeider hvorvidt tiltaksdeltakelse blant sosialhjelpsmottakere har den ønskede effekten.

Noe overraskende viser evalueringene at aktiviseringstiltak for sosialhjelpsmottakere bare har begrensede effekter, og at de tiltakene som virker best ofte er de som er mest omfattende og kostnadskrevende.

Personalia:
Thomas Lorentzen ble født i 1973, og er oppvokst på Voss. Hovedfagseksamen i sosiologi ble avlagt ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen i 2000. Siden 2001 har han arbeidet som forsker ved Fafo. Fra 2004 til 2005 var han gjesteforsker ved University of California, Berkeley. Arbeidet med avhandlingen har vært finansiert av Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon med midler fra Norges forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.10.2006, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”How taking explicit and full account of time should change the design and implementation of social assistance provisions”
Sted: Ulrike Pihls hus, Prof. Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.10.2006, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Thomas Lorentzen, tlf. 22 08 86 24 / 938 90 496 , epost: thomas.lorentzen@fafo.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling av avhandlingen kontakt kandidaten direkte.